Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ВЛЕЗЕ В ЕВРОПА

Междубанковият ни паричен пазар вече влезе в Европа, ако се съди по абсолютно стабилните и близки до европейските лихвени проценти, при които цяла седмица се извършваха депозитните сделки.Българска народна банка премахна комисионата при безналичните операции за покупко-продажбата на евро срещу български левове. Така на практика от 7 юни нататък търговските ни банки вече могат неограничено да превалутират от левове в евро и обратно наличностите си по сметки в Централната банка при един същ фиксиран курс от 1.95583 лв. за едно евро. Отпада и съществуващият до момента марж между котировките купува - 1.94605 лв., и продава - 1.95583, на БНБ. Тази разлика досега бе за сметка на банковата общност. Въпрос на индивидуална преценка е дали търговските ни банки ще депозират свободните си средства в евро на международните финансови пазари или в левове на местния междубанков паричен пазар, защото преминаването от едната в другата валута вече ще е напълно безплатно. В цял свят еднодневните депозитни сделки в евро се договарят в тесните граници между 1.9 и 2.1 процента. В същият тесен диапазон се търгуваха и овърнайт депозитните сделки в левове на нашия паричен пазар. В края на периода юридическите лица се заеха да превеждат дължимите от тях акцизи, ДДС, данък върху печалбата и данък към общините по Закона за корпоративното и подоходно облагане. Въпреки значителния обем плащания на междубанковия паричен пазар този път не се почувства никакво напрежение, защото банките вече могат да компенсират левовите си липси, като продават евро срещу левове на Централната банка, а когато стигнат до свръхлевова ликвидност, да се сдобият отново с евро, без да губят от курсови разлики. Едноседмичните срокове също вече се договарят между местните банки на нива, близки до двата процента, каквито се прилагат и по еврото. Очаквам и лихвите по сделките със срок един месец и три месеца все повече да клонят към 2.1%, при каквото ниво се договаря продажбата на ресурс в единната европейска валута. Наличностите по левовите сметки на търговските банки при БНБ едва достигнаха 400 млн. лв., въпреки че хазната преведе в тях близо 300 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. Правят впечатление активните покупко-продажби на евро срещу левове, осъществявани между банките и БНБ, и то в двете посоки. Това е и причината левовите наличности да са на относително постоянно и в същото време - отлично балансирано за банковата ни система оптимално ниво. То е напълно достатъчно както за поддържане на отлична левова ликвидност, така и за обезпечаване на минималните задължителни резерви. Част от финансовите ни институции вече проявяват нескрит интерес към държавните левови ценни книжа със срок до падежа до една година, в резултат на което цената им се повиши. Договаряният доход при едногодишните срокове беше 3.8%, а при тримесечните - 3% на годишна база. На фона на отличната вече левова ликвидност на проведения на 7 юни аукцион за продажбата на петгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации не бяха постигнати много добри продажни цени от гледна точка на емитента. Емисията е от отворен тип и докато бъде пласиран пълният й обем от 100 млн. лв., БНБ ще организира аукциони за тях. За предложения сега наминал от 20 млн. лв. се състезаваха едва 17 първични дилъри на държавни ценни книжа (общо 26 одобрени измежду финансовите ни институции). Подадените от тях и регистрирани от Централната банка поръчки достигнаха едва 35.85 млн. лв., след като за предишния търг за продажбата на същото количество книжа от тази емисия в началото на март покупките достигната 60 млн. лева. Сега среднопретеглената продажна цена се установи на 96.88 лв. за 100 лв. номинал, при положение че на предишния търг тя бе 100.72 лева. Отговарящата им годишна доходност е съответно 5.47% и 4.53 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във