Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ПОУМНЯВА

Лихвените проценти, договаряни по междубанковите левови депозитни сделки на паричния пазар през миналата работна седмица не достигнаха високите равнища от юли и септември. В този период по време на данъчните плащания (чиято концентрация е между 10-о и 15-о число на месеца) еднодневните междубанкови депозити се търгуваха при около 10% на годишна база (юли) и при средно 5% (септември). Явно, че теорията за цикличността е валидна и за нашия пазар, след като през август и октомври депозитите със същата срочност се договаряха при нормалните 2.5 процента. Това означава, че ако цената на левовия ресурс се покачва през месец, следващият пик трябва да се очаква през ноември. Дилърите си взеха поука от тези събития, запасиха се с достатъчно левов ресурс и посрещнаха спокойно данъчните плащания през този месец. Основна заслуга за повишаване на левовата ликвидност на банковата система имаха крайните продажби на евро на Централната банка срещу лева. Единствената алтернатива за банките да си осигурят достатъчно авоари и след като преведат в хазната ДДС, данъка върху печалбата и данъка върху общините, които дължат те и техните клиенти, бе да продават евро на БНБ. Това и се случи. В периода от 7 до 17 октомври по сметки на търговските банки в БНБ са постъпили нови 124 млн. лв. именно от тези транзакции. Това е една от причините общата сума на левовата маса в банковата ни система да не падне под критичните 250 млн. лв., а лихвените проценти по най-често договаряните овърнайт сделки да не надскочат отново 5 процента. В понеделник дилърите разчитаха на общо 400 млн. лв. и на възможността да продадат евро на Централната банка, за да се разплатят с хазната. Въпреки това напрежението вече витаеше във въздуха и еднодневните депозити се предлагаха срещу 3.1 процента. През следващите два работни дни, когато оживено се правеха данъчните преводи, лихвите леко се повишиха и достигнаха 3.7 процента. В края на седмицата, когато данъчните плащания вече бяха факт, банките осъмнаха с наличност над 260 млн. лв., които са повече от достатъчни както за обезпечаване на междубанковите плащания, така и за подсигуряване на минималните задължителни резерви. Емоциите стихнаха и еднодневните депозити вече се предлагаха при около 2% на годишна база. Среднодневните обороти от 53 млн. лв. - доста по-ниски от обичайните 70 млн. лв., в съчетание с незначителното повишение на лихвите показват, че левовата ликвидност в банковата система е повече от добра, а повишението на цената на ресурса е по-скоро под влияние на емоциите. През следващите дни не се очакват масови преводи към хазната. Очакваните постъпления в банковата система за изплащане на заплатите на заетите в бюджетната сфера ще въздействат за понижаването на лихвените нива, при който се предоставя левов ресурс на междубанков паричен пазар. На 14 октомври БНБ проведе третия от предвидените общо четири аукциона, чрез които МФ предлага седемгодишни държавни ценни книжа с общ номинал 70 млн. лева. На 17 юли бяха реализирани първите 20 млн. лв. при 7.3% годишна доходност. На 21 август бяха пласирани книжа с номинал 15 млн. лв. при 7.68-процента доходност. Предлаганите на този аукцион 20 млн. лв. се продадоха при средна годишна доходност от 7.65 процента. За покупката им се състезаваха 24 финансови институции от общо 28 избрани за първични дилъри до края на настоящата календарна година. Подадените от тях поръчки достигнаха 48.88 млн. лева. За сравнение - на първите два търга те наддаваха със съответно 29.86 и 24.24 млн. лева. Оставащото за реализация количество от 15 млн. лв. ще бъде предложено за продажба на аукциона, обявен за 18 ноември. За понеделник, 21 октомври, не се предвижда провеждането на аукцион за първична продажба на ДЦК. На 28 октомври Министерството на финансите възнамерява да предложи за реализация книжа с номинална стойност 25 млн. лв. от останалото количество тригодишни съкровищни облигации от извънредната емисия, регистрирана под N303/02. Купонните плащания по нея ще се начисляват при 5.75% на годишна база. Нека да си припомним, че за първите 25 млн. лв. номинал, продавани на 31 юли 2002 г., бяха предложени 24.2 млн. лв., а финансовият министър одобри 16.9 млн. лв. от тях при средна годишна доходност 6.18 процента. Редно е да обърна внимание и на факта, че в момента има още една незатворена тригодишна лихвоносна емисия ценни книжа. Нейният номер е 304/02. Лихвените плащания по нея ще се начисляват при 6% на годишна база. Половината й количество в размер на 25 млн. лв. бе пласирано на 11 септември при средна годишна доходност от 6.32 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във