Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ОТНОВО СТРАДА...

Междубанковият паричен пазар отново, както в началото на всяка година заболя от хронична свръхлевова ликвидност. Основната причина е в масираните преводи от хазната към търговските банки за изплащане на лихви и главници по притежавани държавни ценни книжа, както и за изплащане на пенсии. Наличностите на първичните дилъри нараснаха с около 120 млн. лв. спрямо края на 2002 г., които им дължи Министерството на финансите за притежаваните от тях и техните клиенти ДЦК. В това число са включени и погасителните вноски и лихвите по ЗУНК-облигациите, деноминирани в щатски долари и евро, които са платими в левове по фиксинга на БНБ. Общата сума, необходима за изплащане на пенсии, пък е 244 млн. лв. и тя беше приведена изцяло на банките до 10-о число. В резултат на тези и други транзакции левовата наличност в банковата система нарасна до 790 млн. лева. Тук е мястото да се отбележи, че необходимите наличности за поддържане на минималните задължителни резерви са в размер на около 750 млн. лева. За задължителни резерви се приемат както салдата по валутните сметки на търговските банки при Централната банка, така и касовите им наличности в левове. Обикновено банките ни поддържат около 150 млн. лв. на каса, в резултат на което от оставащите 600 млн. лв. трябва да приспаднем валутната компонента на резервите, за да получим необходимите левови наличности за поддържане на минималните резерви и за обезпечаване на левовите междубанкови преводи. Обикновено в периоди на свръхлевова ликвидност салдата по валутните сметки изтъняват до 100 млн. лв. и при временни затруднения нарастват до 400 млн. лева. В момента определено сме в период на свръхлевова ликвидност и като се прибавят към наличните в момента левови авоари при БНБ, които са 750 млн. лв., касовите наличности и валутните наличности ще се получи сумата от 1 млрд. лв., които определено надхвърлят необходимите средства. Част от наличните левове, депозирани по сметки в Централната банка, в момента не работят и са в тежест на дилърите. Първо, защото в момента няма достатъчно насрещно търсене, за да могат да се пласират на депозити в други банки, а други инструменти на паричния пазар просто липсват и, второ, защото, оставени по безлихвените сметки в Централната банка, те не носят никакъв доход, а и не се признават за резерви, защото надхвърлят изискванията. Ето защо през изминалата работна седмица овърнайт депозитните сделки се договаряха при 0.3%, а среднодневните обороти се покачиха от 60 млн. лв. в началото на седмицата до 100 млн. лв. в края на периода. Едноседмичните периоди се търгуваха при около 0.7%, а едномесечните при 1.5% на годишна база. До 10-о число от месеца работодателите превеждаха социалните осигуровки, а до 14-о и 15-о ще се наредят плащанията по ДДС, на данъка върху печалбата и данъка към общинити. Обикновено в този период към хазната се насочват около 200 млн. лева. В същото време Министерството на финансите ще отнеме 50 млн. лв. от банковата система, като предложи на инвеститорите държавни ценни книжа. В резултат на това очаквам леко повишаване на лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозити на междубанков пазар. На 6 януари Българската народна банка проведе аукцион за продажбата на част от емисия държавни ценни книжа със срок до падежа 10 години. Общото й количество ще е с номинал 50 млн. лв. - сега се предложиха 30 млн. лв. от тях. Лихви ще се начисляват при 7.5% на годишна база и ще се изплащат на всеки шест месеца. До участие бяха допуснати поръчки за 94.3 млн. лв., които подадоха 22 финансови институции (от общо 25 одобрени за първични дилъри за първото полугодие на настоящата година) при средна годишна доходност от 7.11 процента. Министърът на финансите, съгласно условията за продажба, одобри продажбата на 30 млн. лв. номинал. Достигнатата средна годишна доходност е 693 процента. Минималната и максималната доходност са съответно 6.78 и 6.98 процента. В началото на идващата седмица финансовото министерство е подготвило за продажба две емисии ДЦК. Едната от тях е от петгодишни лихвоносни държавни облигации. Тя е от отворен тип и общото количество от 75 млн. лв. номинал ще се продава на части, като сега ще се пласират 30 млн. лв. от тях. Номиналът ще се олихвява при 5.625% на годишна база, като лихвените плащания ще са на всеки шест месеца, а с последното ще се издължи и главницата. Датата на аукциона е 13 януари, а датата на плащане и датата на емисията е 15 януари. На 14 януари пък ще се проведе търг за продажбата на едногодишни безлихвени държавни бонове. Общото количество от 20 млн. лева ще се продава наведнъж, като за дата на плащане е определена 16 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във