Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИЧНАТА МАСА Е ПОД КОНТРОЛ

Левовата парична маса, с която банковите ни институции оперират по сметки в Българска народна банка, отново беше сведена до нормалните граници от 300 млн. лева. Нека да си припомним, че в средата на предишната работна седмица, вследствие на поредните месечни траншове за изплащане на пенсии, банковата ни общност осъмна с над 400 млн. лева. Тогава в ситуация на свръхликвидност левовите междубанкови еднодневни депозити се търгуваха за малко под 2% на годишна база. При тези нива се договарят сделките в евро на международните финансови пазари. Среднодневните левови наличности на търговските ни банки в БНБ през изминалата работна седмица гравитираха в тесните граници около 320 млн. лева. С тях те спокойно осигуряваха както всички междубанкови плащания, така и необходимите им средства за подсигуряване на минималните задължителни резерви. Лихвените проценти, при които на междубанковия паричен пазар се договаряха овърнайт депозитите, отново клоняха към тези, с които се олихвяват депозитите в евро - 2 процента. При отделни транзакции лихвите достигаха дори 2.2 процента. С наближаването на края на работния ден, когато вече дилърите имат по-голяма яснота за салдата, с които ще приключат деня, предлагането на излишните левове става по-голямо, а лихвите по-малки, като при единични сделки те достигаха до 1.8 процента. Едноседмичните и едномесечните срокове се търгуваха при по-високите равнища от 2.7 процента. Среднодневните обороти се задържаха около 70 млн. лв. и те допълнително подчертават балансирания и спокоен междубанков паричен пазар. През следващите пет работни дни не очаквам какъвто и да е голям дисбаланс в паричните потоци между банковата система и бюджетните средства, поддържани по единната сметки в БНБ. Евентуални закъснели големи преводи на ДДС към хазната биха могли да внесат нотка на временно ликвидно затруднение за някои институции, но не и за банковата система като цяло.На вторичния междубанков пазар на ДЦК се забеляза известно оживление, което може да се окаже предвестник на края на лятното затишие. Голяма част от участниците на пазара се стремят да се отърват от притежаваните от тях дългосрочни държавни съкровищни облигации с падежи след 2011 година. Сделки с ДЦК с падеж януари 2013 г. бяха регистрирани при 5.08% годишна доходност. Тези с падеж февруари 2014 г. пък успешно се търгуваха на ниво от 5.5% годишна възвръщаемост. В същото време нарасна търсенето на краткосрочните книжа. Цената на облигациите със срок до падеж от две години и половина и лихвени купони, пряко зависими от равнището на тримесечния SOFIBOR, достигна до 100.55 лв. за 100 лв. номинал. Нека да припомня, че само преди една седмица Министерството на финансите успешно продаде 20 млн. лв. от тях и бяха достигнати минимална и максимална продажна цена съответно 100 и 100.45 лв. за 100 лв. номинал. Търговията с вътрешен държавен дълг, чийто падеж вече е след по-малко от пет години, си остава много интензивна. Търсенето и предлагането на книжа с падеж януари 2009 г. се срещнаха на нива 4.9% годишна доходност. На 23 август по предложение на Министерството на финансите БНБ ще проведе аукцион за продажбата на държавни съкровищни бонове с номинална стойност 12 млн. лева. Срочността им е едва три месеца, а достигнатата средна проста годишна доходност от продажбата им автоматично се приема за основен лихвен процент и влиза в сила от датата на емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във