Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПАРИ ИМА, НО СА НА СВЪРШВАНЕ

Левовата маса в банковата система, за радост на участниците на нашия паричен пазар, нарасна изненадващо, и то непосредствено преди дните, в които физическите и юридическите лица у нас правят месечните си данъчни вноски. От 350 милиона в началото на месеца левовете на пазара достигнаха 500 милиона към края на предишната седмица. Преводите на социалните осигуровки и издължаването на ДДС, на данъка върху печалбата и данъка към общините, които обикновено се плащат между 10-о и 15-о число на всеки месец, ще се стопят до около 300 млн. лв. в края на сегашния седемдневен период. Тази сума е напълно достатъчна както за поддържане на оптимална ликвидност в банковата ни система при междубанковите левови преводи, така и за поддържане на задължителните минимални резерви. Макар, може би временно, опасността от очакваната поредна ликвидна криза се размина. Обичайната сума, която в периода на ежемесечните данъчни отчисления излиза от банките, за да се насочи към хазната, е около 200 млн. лева. Точно толкова излязоха от банковата система и този месец. Без постъпилите над 130 млн. лв. в системата с наличните в началото на месеца 350 млн. дилърите едва ли щяха да смогнат да посрещнат разплащането с бюджета и с остатъка от около 150 млн. лв. по сметки при Централната банка успешно да разплатят всички междубанкови задължения.Както вече казах, в края на предишната и началото на сегашната работна седмица левовата ликвидност в банковата ни система беше отлична. Повечето от банките ни разполагаха с предостатъчно левови авоари в БНБ. Предлагането на левов ресурс, но само за еднодневен срок, многократно надвишаваше търсенето. В резултат на това обемите на сключваните сделки намаляха наполовина - от обичайните 70 млн. до 35 млн. лева. Овърнайт депозити се договаряха при 0.6% на годишна база. Някои от участниците на пазара настойчиво търсиха да привлекат левов ресурс за срокове от една седмица и един месец. През първите дни от седмицата цената на седемдневните контракти гравитираше около 3.2% и при това ниво се договориха не повече от 15 млн. лева общо. За по-дългите срокове все не се постигаше разбирателство за лихвения процент по сделките и такива не се сключваха. През втората половина на изтичащата работна седмица ситуацията на пазара се промени, защото парите по сметки на банките при БНБ след издължаване на данъците се стопиха до около 300 млн. лева. Търсенето на краткосрочен ресурс се повишаваше лавинообразно и еднодневните депозитни сделки, които при отварянето на пазара в четвъртък се договаряха при 2% в края на периода вече вървяха по 4 процента. Договарянето на едноседмични и по-дълги срокове ставаше все по-рядко. Дневните обороти се покачиха отново до 70 млн. лв., но този път превесът на търсенето над предлагането диктуваше по-високите лихвени проценти.През май и юни Министерството на финансите е предвидило по-малко събития на първичния пазар на държавни ценни книжа. Аукционите са едва четири на брой, и то след като през предишния месец април се проведоха пет аукциона за продажба и два за обратно изкупуване на ДЦК. След като на 7 май се проведе аукцион за продажбата на част от общото предвидено количество за седемгодишната лихвоносна емисия, другият търг в рамките на същия месец е насрочен за 26 май, когато ще се реализират редовните тримесечни сконтови ДЦК. На 2 юни ще се продават петгодишни ценни книжа и последният за периода търг за тях е предвиден на 23 юни, когато, както обикновено в края на месеца, ще се продават тримесечни ДЦК. На вторичния пазар на държавни ценни книжа тригодишните остатъчни срокове се договаряха при около 5.1 процента. Най-често договаряната доходност на ценните книжа със срок до падежа пет години беше 5.5 процента. Най-често коментираната доходност при договаряне на книжа със срок до седем години беше 6.2 процента. Доходността на десетгодишните книжа на вторичен пазар пък се закотви на 6.75%, колкото беше и достигнатата на първичен пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във