Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Опростен проспект за борсов дебют на МСП

Нови правила, които да улеснят и разширят възможностите за финансиране на малките и средните предприятия (МСП) и чрез капиталовите пазари, предложи Европейската комисия (ЕК). Инициативата е част от плана на ЕС за своеобразно "обединение" на капиталовите пазари, което ще  позволи съгласувано развитие и взаимноизгодно сътрудничество между  пазарите на 28-те държави членки на общността. "Днес от 20 млн. малки и средни предприятия в Европа само 3 хил. се котират на фондова борса. Това трябва да се промени", обяви еврокомисарят, отговорен за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовия пазар Валдис Домбровскис.

В съобщението от Еврокомисията се отбелязва, че въпреки ползата от регистрацията на  МСП, което ще допринесе за  привличане на свеж капитал, за влизането на нови акционери и т.н., трудно се привличат нови емитенти от тази група. Ето защо, за да се промени ситуацията, се предлагат изменения в съществуващите правила. Дали е така ще можем да преценим,  когато бъдат публикувани за обсъждане.

От ЕК отбелязват, че с инициативата се цели да се намали бюрокрацията за компаниите, които се стремят да емитират ценни книжа на пазарите за растеж на малки и средни предприятия. Това ще са нова категория места на търговия, предназначени именно за такива малки по размер емитенти. От друга страна, така се очаква да се насърчи ликвидността на акциите на публично търгуваните малки и средни предприятия.

Една от предложените промени ще позволи на емитентите, които най-малко от три години се котират на пазарите за растеж на МСП, да изготвят опростен проспект, когато започнат да се търгуват на регулиран пазар. Този документ съдържа информация, с която инвеститорът трябва да разполага, преди да реши дали да купува акции в съответното предприятие.

Предложението за изменение на уредбата на пазарната злоупотреба и за проспектите ще бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета на Европа. Актуализираните текстове, приети по силата на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ ІІ), ще бъдат публикувани онлайн за четириседмична консултация, след което ще бъдат приети от Комисията и изпратени за преглед на Европейския парламент и на Съвета.

Изискванията за създаване на пазари за растеж на МСП ще дават възможност на по-малките предприятия да набират финансиране чрез капиталови и дългови инструменти. В момента обемът на първичните публични предлагания на такива фирми се е свил наполовина спрямо този, който е бил реализиран през 2006-2007 година.

Към предприятията, които ще се регистрират за търговия на пазари за растеж на МСП, има изисквания да спазват някои от правилата на ЕС, например Регламента относно пазарната злоупотреба, Регламента относно проспектите или Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ ІІ). В момента в много отношения в законодателството на Европейския съюз не се прави разлика между по-големите и по-малките предприятия. Например  Регламентът за  пазарната злоупотреба се прилага за всички емитенти, независимо от техния мащаб. С новите предложения ЕК прави опит да се установи по-"справедлива" регулаторна среда, която да подкрепи регистрацията за публично търгуване на МСП, като заедно с това запазва защитата на инвеститорите и пазарните условия на фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във