Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОКАЗАХА ПЪРВА ПОМОЩ НА ЛЕВОВАТА ЛИКВИДНОСТ

През изминалата работна седмица левовите запаси на банковата общност в сметките в Централната банка застрашително намаляха. Критично големи по размер нетни изходящи левови потоци бяха регистрирани само през първите три дни на изминалата седмица. Факт е, че в средата на предишния период левовите авоари, които банките бяха поверили на БНБ, се увеличиха и достигнаха близо 440 млн. лева. Въпреки това и предвид на факта, че това бяха едва първите дни от новия едномесечен период за регулиране на минималните резерви, лихвените проценти по най-търгуваните овърнайт депозити се задържаха на обичайните си нива от около 2% на годишна база. В средата й левовите наличности вече се стопиха с 50 млн. лв. - до 390 млн. лева. Тук е мястото да се отбележи, че в същото това време търговските ни банки осъществиха множество крайни продажби на евро с контрагент БНБ, в резултат на което левовата маса се освежи с нови 280 млн. лв., и то само през първите три работни дни на седмицата. Нека да си припомним, че до 14 и 15 число от месеца юридическите ни лица трябваше да преведат месечните си вноски за акцизи, за ДДС и за данък върху печалбата. Банковите ни институции едва ли биха могли да подсигурят необходимите им за тази цел 330 млн. ликвидни левови средства в БНБ, без да се наложи еврото да им окаже първа помощ. Ето защо в началото на работната седмица дневните обороти на междубанковия паричен пазар се свиха от 110 млн. лв., достигнати седмица по-рано, до едва 65 млн. лева. Играчите на пазара направиха опит да повишат лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки, но те бяха пресечени още на 2.1% на годишна база. Просто защото в този момент дилърите вече договаряха с БНБ сделките по продажбата на евро с вальор същия работен ден. На сравнително по-високите нива от 2.7% на годишна база пък се договаряха сроковете от една седмица и един месец. През следващата работна седмица не очаквам събития, които биха изместили лихвените проценти, договаряни на междубанковия паричен пазар, от достигнатата вече равновесна точка от 2 процента. На първичния пазар на държавни ценни книжа Министерството на финансите успешно пласира поредния транш от 20 млн. лв. номинална стойност петгодишни лихвоносни облигации. Емисията е от отворен тип и за да се пласира пълният й обем от 100 млн. лв. номинал, Българската народна банка провежда отделни търгове като на всеки един от тях продава по 20 млн. лева. Това беше четвъртият поред аукцион, а последният за последните 20 млн. лв. номинал ще се организира до края на тази календарна година. Лихвеният процент, при който се начисляват и изплащат на всеки шест месеца купонните плащания, е 4.7% на годишна база. Достигнатата на проведения в понеделник аукцион средна продажна цена се установи на 99.94 лв. за 100 лв. номинал, което прави 4.71% годишна възвръщаемост на инвестицията. Достигнатата най-висока годишна доходност беше 4.82%, а най-ниската е 4.5 процента. На 20 септември Централната банка е натоварена да проведе аукцион за продажбата този път на тригодишни ценни книги с плаващ лихвен купон, определян от тримесечния SOFIBOR. И тази емисия е от отворен тип и общото й количество също трябва да достигне 100 млн. лв. номинална стойност. Досега са пласирани общо 60 млн. лв., а оставащите 20 млн. лв. ще се реализират до края на настоящата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във