Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОЖИВИХА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

Очакванията на експертите, че стоковите борси ще се справят с нелеката задача да организират изкупуването на зърното на определена от правителството минимална изкупна цена от 160 лв./тон без ДДС за масовата втора Б група, се оправдаха. При това въпреки крайно неблагоприятната ситуация - ниски изкупни цени на вътрешния пазар, достигащи нива от 110-120 лв./тон, и масовите протести на селскостопански производители, които настояваха за цени от 180 лв./тон без ДДС и нагоре. В рамките на два месеца брокерите на стоковите борси успяха да изкупят над 150 000 т зърно, като процесът по изкупуване на реколтата от миналата година върви и в момента, макар и при силно намалял интерес след ноември 2002 година. Постигната обаче бе основната цел на борсовата интервенция на вътрешния пазар - цените постепенно се ориентираха около котировките от 160 лв./тон и повечето сделки за хлебно зърно от втора Б група се сключваха именно на тези нива. Същевременно за стоковите борси зърното донесе и най-големите обеми за миналата година, и то реализирани само в рамките на три-четири месеца.Освен зърнените сделки след ноември на борсите започнаха да се появяват и все повече държавни институции и фирми, които имат задължението да работят по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (бел.а. - поправките, направени в него през май 2002 г., изравниха сделките на стоковите борси в страната с търговете, провеждани според изискванята по ЗОП). Според борсови експерти улесненията, които борсовата търговия предлага на купувачите по ЗОП, са очевидни. Става дума за няколко нови неща - на първо място купуващите на борсите могат да подобрят цената на сделката, тъй като при наличието на повече от един продавач цената естествено слиза до възможния минимум. Второто предимство е свързано със самата технология на борсовата сделка. При търговете по ЗОП се изисква публикуване на офертата в печата, срокове, в които могат да се получат офертите на участниците в търга, комисия, която да разгледа постъпилите оферти, а да не забравяме и за възможността резултатите от търга да бъдат оспорени от участниците, класирани след първото място. Всичко това предполага време и евентуално спиране на сделката до решаване на спора в съда. Тези елементи не съществуват при сделки на стоковите борси - там всичко се договаря на сесията и постигнатата цена е окончателна. Колкото до възникналите спорове, те се решават със съответния борсов арбитраж и не продължават повече от няколко дни. Пък и поне досега няма случаи на оспорване на сделки от неуспели купувачи или продавачи, защото процедурата е достатъчно открита и всеки има възможност на сесията да променя многократно цените си. Наред със зърното, по смисъла на ЗОП, на борсите вече се търгуват и други стоки, като особен интерес предизвикват горивата и техническото оборудване. Брокерите изтъкват, че досега почти няма неизпълнена обществена поръчка на стоковите борси - възможно е това да не стане на първата сесия, но до няколки дни винаги се намират производители или вносители, които предлагат исканата стока. Не е маловажен фактът, че купувачи са институции като Министерството на земеделието и горите и неговите национални служби, Министреството на транспорта и съобщенията, Министерството на енергетиката... Очаква се списъкът на участващите в борсовата търговия да се увеличи с включването на още ведомства, задължени да работят по Закона за обществените поръчки. Наистина, при борсовите сделки предварителните договорки и плащането под масата са трудноосъществими, тъй като винаги може да се появи още един участник в наддаването, готов да предложи по-добра цена. Това ограничава възможността за корупция при изпълнение на държавни доставки и покупки и едва ли ще се хареса на много от чиновниците. Световната практика обаче отдавна е доказала, че откритостта на борсовата търговия е силен фактор за формирането на нормални и конкурентни цени на основни стоки.кареМненияВасил Симов, главен изпълнителен директор на Софийска стокова борса АД:С поправките в Закона за обществените поръчки се даде прекрасна възможност на институции и фирми да открият борсовата търговия. А това е важно за нас, защото където има реално действащи стокови борси, има и пазарна икономика.Красимир Давчев, изпълнителен директор на Пловдивска стокова борса АД:Промените в ЗОП доведоха до преразпределение на борсовите сделки. Сега определено може да се каже, че около 70% от тях са по този закон. След като се промени нормативната база, само за няколко месеца ние имаме 20 нови членове, което на практика е една нова стокова борса.ТаблицаОферти по ЗОП към 5.02.2003 г.Борса СтокаСофийска стокова борса промишлена арматура (по спецификация)Пловдивска стокова борса измерителни уреди (по спецификация)Русенска стокова борса хлебна пшеница

Facebook logo
Бъдете с нас и във