Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Обратното изкупуване: Един печели, друг губи

Всеки малък акционер може да се спаси от инвестиция, която вече не му е "по мярка", и не му носи никакви ползи.

 Борсовият оптимизъм пришпорва цените на акциите на някои от публичните компании и на борсовите индекси на "БФБ-София", а акционерите им печелят, без да си мръднат пръста.

Но не за всички е така. Застоят или дори спадът на котировките на някои ценни книжа подкани различни мажоритарни собственици да се възползват от тази ситуация и да окрупнят дела си чрез изкупуване на още акции, които са притежание на други малки инвеститори в компаниите им. Така че цените на "БФБ-София" от началото на 2017-а правят процедурата много изгодна, и то без да се налага да харчат значителни суми. За други  акционери  пък това е възможност да засилят влиянието си, а и по-спокойно да осъществят плановете си за развитие.

Този "медал" има и друга страна - че така всеки малък акционер може да се спаси от инвестиция, която вече не му е "по мярка", тъй като не му носи никакви ползи - дивиденти или пък възможност за капиталова печалба...

Има обаче и още една  гледна точка, която застъпват някои анализатори - всяко плащане, осъществено от дружеството, отслабва финансовата му сила, намалява способността  му да инвестира или да прескача подводните камъни на пазарната икономика.

Някои от компаниите, които в момента предлагат процедури по обратно изкупуване на акции, не са от най-често търгуваните на борсата, което пък може да е основание за притежателите на някакви техни акции да се освободят от книжата без угризения.

От тази ситуация ще опитат да се възползват дузина мажоритарни акционери. Някои получиха вече одобрението на Комисията за финансов надзор, а други очакват разрешение от общото си  събрание и от регулатора. Така на вълната за изкупувания на собствени акции се понесоха нови компании.

Бившият приватизационен фонд

"Индустриален холдинг България"

който се управлява от Данета Желева - главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет, има традиции в изкупуването на свои обикновени акции. За 2016 г. компанията няма да изплаща дивидент, но за сметка на това ще върне част от печалбата към акционерите си, като събере  известно количество  от книжата им. Общото събрание взе ново решение за обратно изкупуване - до 3% за всяка една календарна година от срока на процедурата от общия брой акции, издадени от "Индустриален холдинг България" АД. Но и  не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10% от целия капитал на дружеството. Това ще се случи в рамките до пет календарни години от изтичане на срока, а именно -  от 17 декември тази година. Минималната цена, при която ще се събират акциите на "Индустриален холдинг България", е 0.70 лв. за един брой, а максималната, която ще се плаща, е 1.20 лева.

През октомври, във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, "Индустриален холдинг България" АД е придобил 28 570 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0.99 лева. Така общият брой на такива книжа в края на десетия месец е 821 555.

Акционери в "Индустриален холдинг България" са 54 361 индивидуални инвеститори и 99 фирми, които притежават съответно по 10.32 и 89.68% от акциите с право на глас.

От дружеството за търговия с горива и строителни материали

"Топливо"

управлявано  от Бедо Доганян - председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, също дойде новина, че  удължава  срока за обратно изкупуване на свои акции. То започна през декември преди две години, а решението на борда сега е във връзка с  това,че е изтекло времето, определено за  процедурата (30 юни тази година). Всичко продължава при същите условия, а желаещите ще могат да се възползват от офертата до края на 2017-а. Става въпрос за изкупуване на до 10 000 акции, представляващи 0.18% от общия брой  на издадените  книжа при цена от 3.50 до 10 лева. Съветът на директорите може по своя преценка да удължи този срок или да прекрати процедурата, независимо от броя на изкупените акции.

Към момента "Топливо" АД притежава 6218 собствени акции, или 0.11% от капитала. Мажоритарният собственик "Синергон холдинг" АД контролира 73.42% от акциите с право на глас. Извън портфейла му са още 18.41%, които са собственост на други фирми, и 8.06%, които са в ръцете на индивидуални инвеститори.

Акционерите на

"Сирма Груп холдинг"

ще получат паричен дивидент в размер на 0.01 лв. за една своя акция, или общо 593 605 лв., от печалбата за 2016 година. Остатъкът от нея се отнася в сметка "Неразпределена печалба" от минали години.

Преди две години "Сирма Груп" стана публична компания след най-успешното първично публично предлагане на акции на технологична компания, реализирано на "БФБ-София". Сега общото събрание на ИТ компанията е взело решение за изкупуване на до 1 млн. собствени акции (до 1.7% от капитала й), като срокът за това е до края на тази година. Минималната цена за процедурата е 0.80 лв., а максималната - 1.50 лв. за брой.

В холдинговата група няма голям инвеститор. Книжата са разпределени между 762 индивидуални инвеститори, които държат 88.81% от акциите с право на глас, и 43 фирми, притежаващи  11.19% от капитала.

Българският технологичен концерн "Сирма Груп" обяви още, че ще има нужда от допълнително финансиране за своето бизнес развитие и планира вторично предлагане на акции чрез Българската фондова борса в края на тази година и началото на следващата. А изпълнителният директор на холдинга Цветан Алексиев уточни, че компанията търси инвестиция от около 20 млн. евро.

Производителят на хидравлични, пневматични и вакуумни системи и инсталации

"Хидропневмотехника"

не разпредели  печалбата си за 2016 г. и  акционерите не получиха  дивидент. Но  пък  обяви програма за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 9% от капитала на дружеството, или общо 3590 броя, но не повече от 3% за една календарна година. Тя ще продължи в следващите три години, а мениджърите са овластени да определят началната и крайната дата на обратното изкупуване, допълват от компанията. Минималната цена, при която ще се събират акциите на фирмата, е 40 лв. за един брой, а максималната, която ще се плаща, е 60 лева.

Дружеството е с капитал 79 784 лв., разпределен в 39 892 акции с номинална стойност 2 лв. всяка една. "Хидравлика 96" ООД притежава 33 077 акции от капитала на фирмата (82.92%). Физически лица държат 14.05%, а останалите са в ръцете на други фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във