Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Оборотът на БФБ се свива наполовина

Изпълнителният директор Иван Такев и председателят на борда на директорите Асен Ягодин са доволни от покупката на "Българска независима енергийна борса" ЕАД.

"Българска фондова борса-София" АД започна ударно новата година. Към края на март нетната печалба на дружеството нарасна до 518 хил. лв., става ясно от междинния  му счетоводен отчет. Нарастването на финансовия резултат се дължи главно на повечето финансови приходи, както и на незначително увеличение на оперативните разходи. Преди година "БФБ-София" беше на загуба от 22 хил. лева.

Оборотът на регулирания пазар на фондовата борса през първото тримесечие на 2018 година възлезе на общо 111.2 млн. лева. За сравнение, през четвъртото тримесечие на миналата година той бе 209.8 млн. лв., което представлява почти двоен спад. А понижението се дължи на намалелия  оборот  с акциите, с облигациите и с компенсаторни инструменти, въпреки че бяха сключени повече сделки. Това пък е ясен знак за по-ниските цени, при които са ставали покупко-продажбите.

В резултат на това приходите от основната дейност на борсовия оператор са само с 3% повече спрямо същия период на 2017-а. Това пък се дължи главно на повечето парични постъпления от комисиони за сделки на борсата (+5%) и от такси за информационно обслужване (+8%). Финансовите приходи нарастват през тримесечието до 607 хил. лв. заради отчетените в тях продажби на ДЦК, свързани със заплащането на сделката за покупката на "Българска независима енергийна борса" ЕАД. Останалите приходи са без значение. При основните разходи има ръст от 7% на годишна база, който идва от повечето харчове за  външни услуги и за персонала.

Първото тримесечие на 2018 г. ограничи донякъде възможностите за сделки от борсовите играчи. Общо 16 нови емисии на финансови инструменти  бяха регистрирани за търговия, в това число  са осем борсово търгувани фондове и четири емисии облигации. Но  пък беше прекратена регистрацията на двадесет и четири емисии.

В края на първото тримесечие всички индекси на "БФБ-София" отразиха ниската ликвидност на борсовия пазар и съответно намалиха стойността си спрямо началото му. Движението в стойностите им бе сходно, единствено изменението на BGREIT е с различна форма, което се дължи на типа дружества, съставляващи измерителя. Най-голям в процентно отношение бе спадът при основния индекс SOFIX, който се смъкна до 649.17 пункта.  

Сумата на активите на "Българска фондова борса-София" АД в края на тримесечието е с 19% по-висока спрямо декември 2017-а. Основната промяна се дължи на придобиването на дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД при цена 5.18 млн. лева. Първата вноска по покупката бе финансирана с продажба на държавни ценни книжа на борсата.

Търговията със собствени акции на "БФБ-София" АД бе  активна,  но  не достигна нивата от 2017 година. Цената се повиши от 5.061 лв. за акция при затваряне на търговията на 31 декември до 5.800 лв. за дял в последната сделка на 31 март. Максималната цена, която достигнаха тези книжа през първото тримесечие, беше 6.150 лв. за един брой. Общо бяха прехвърлени 102 954 лота в 181 сделки, а оборотът бе 594 148 лева. Търговия с акциите на "БФБ-София" имаше в 45 от общо 61 борсови сесии за периода.

Сред по-важните приоритети в дейността на "БФБ-София" през тази година ще бъде организирането на сегмент на регулиран пазар за търговия с чуждестранни финансови инструменти чрез осигуряването на възможност за сетълмент на сделките в "Централен депозитар". Заедно с това ще започне работата през второто тримесечие на годината по избор на  новата система, която да обслужва търговията на регулираните пазари, организирани от "БФБ-София" АД. Това  се налага, тъй като в края на 2018 г. изтича договорът за експлоатация на търговската система XETRA, подписан с Deutsche Boerse. Борсовият оператор се ангажират и с изготвянето на законодателни промени за повишаване на защитата на инвеститорите и нивото на финансова култура у българите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във