Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО АТАКУВА ПАЗАРА

Към компанията на единствените три български инвестиционни дружества от отворен тип на фондовата борса се присъедини още едно - Адванс Инвест, управлявано от Карол Капитал Мениджмънт. Характерното за тези дружества е, че предлагат и изкупуват свои акции всеки ден, инвестират в ценни книжа парични средства, които набират чрез публично предлагане на акции, като по този начин се разпределя рискът. Акциите на Адванс инвест започнаха да се предлагат публично на 10 май. Дружеството е учредено с капитал от 2.050 млн. лв., разпределени в същия брой книжа с номинал от 1 лев. Първата емисионна стойност на една акция бе изчислена на около 1.05 лв., но два пъти в седмицата ще се определя нова емисионна стойност и цена за обратно изкупуване. Банков депозитар на дружеството е Българска пощенска банка, която в това си качество ще контролира изчисляването на нетната стойност на активите и всички плащания по сметки на фонда. Инвестиционното дружество е първото у нас, което ще инвестира в български и източноевропейски акции. Книжата, които се търгуват на БФБ - София, ще заемат 75% от неговия портфейл. Те ще бъдат основно от компании, включени в борсовия индекс СОФИКС и от водещи в своя бранш компании с нарастващ пазарен дял. Адванс инвест се ориентира към туризма, фармацевтиката, хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост, телекомуникациите, информационните технологии и други. Една, макар и малка част от неговите активи, все пак ще бъде вложена в по-безрискови книжа, като ДЦК, ипотечни облигации и т.н. Прогнозната доходност на акциите на дружеството е над 12%, което ще рече - значително над тази, която осигуряват банковите депозити и облигации. Въпреки по-високите рискове, които носи инвестицията в дружество от този тип, тя има и своите предимства. Потенциалната печалба например не се облага с данъци, постига се голямо разнообразие на портфейла и съответно по-ниски комисиони заради големите обеми от покупки и продажби на ценни книжа от фонда. Акционерите му ще могат да продадат акциите си от дружеството по всяко време, тъй като то е задължено да ги изкупи обратно, и то по цена, равна на нетната стойност на активите. Най-старото инвестиционно дружество от отворен тип у нас е Златен лев. Той е и пионер във влагането на средства в български акции. Към 30 април той е инвестирал в тях 2.9 млн. лева. В портфейла му присъстват книжа главно на тютюневите дружества - Пловдивското Юрий Гагарин БТ, Благоевград БТ, София БТ, Слънце Стара Загора БТ и Булгартабак Холдинг, а също и на Биовет, Софарма, Елтос, Филтекс, Химко и Неохим. Друга част от активите си - 1.8 млн. лв., фондът е инвестирал в облигации и държавни ценни книжа, а наличните му парични средства са 3 млн. лева. Акционерният капитал на дружеството за четиримесечието е 1.7 млн. лева. От началото на годината до април печалбата на Златен лев е била почти 2 млн. лева. Толкова са и общите приходи от дейността му. Елана Еврофонд бе второто дружество, което се осмели да излезе на този пазар. Общият размер на активите му към 30 април е 6.3 млн. лева. Дружеството е инвестирало в държавни ценни книжа и облигации 60.11% от тези средства. През миналата година тези книжа са заемали 88.63% от целия портфейл на Елана Еврофонд. Печалбата й за периода януари - април е 560 хил. лева. Третото - Ти Би Ай Евробонд, влага основната част от своите активи в държавни ценни книжа и облигации. Собственият капитал на дружеството е 875 200 лв., като към първото тримесечие печалбата му е 38 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във