Банкеръ Daily

Пари и пазари

Новите акции на "Лавена" стъпват на борсата

От днес започна търговията на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard", на последваща емисия акции, издадена от "Лавена" АД,  съобщиха от борсовия оператор.

Шуменската козметична фирма увеличи капитала си от 319 981 на 8 319 506 лева. Общото събрание, проведено на 28 юни, одобри предложението на мениджърите, да бъдат издадени 7 999 525 нови акции с номинал 1 лв. всяка. Разпределението им между съществуващите акционери на дружеството бе пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:25 (всеки получи по 25 нови акции срещу всяка една стара ценна книга, притежавана от него). Увеличението на капитала се извърши със собствени средства на компанията за сметка на натрупани резерви от минали години чрез издаване на нови акции.

От началото на годината акциите на "Лавена" АД поскъпват с 6.60% до 4.10 лв. за един брой.

След тази процедура капиталът на козметичната компания е разпределен в 8 319 506 обикновени, поименни, безналични с право на глас акции с номинална стойност на една акция по 1 лев.
Промяната бе вписана в Търговския регистър на 31 юли, а на 9 август Комисията за финансов надзор вписа емисията в размер на 7 999 525 лв., издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 319 981 лв. на 8 319 506 лв., осъществено със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Нетната печалба на "Лавена" АД се свива с почти 49% до 619 хил. лв. през второто тримесечие на тази година, показват числата от неконсолидирания отчет на дружеството. Към края на юни нетните приходи от продажби на шуменската фабрика са в размер на 8.3 млн. лв., което е със 7% по-малко спрямо същия период на миналата година.

В същото време разходите за дейността на фирмата нарастват с 2% до 7.55 млн. лева. Похарчените средства за суровини и материали формират над половината от общите разходи, но като сума те намаляват. Има увеличение обаче при парите за външни услуги и амортизации.
"Лавена" успява да намали задълженията си (дългосрочни и краткосрочни) през първото полугодие. Дружеството финансира дейността си със заем от мажоритарния си собственик "Балтимор" ЕООД (който държи 75%) и с банкови кредити.

Акционерите не получиха дивидент от печалбата за 2017 г., а положителният финансов резултат от 1.8 млн. лв. бе внесен в резервите.
"Лавена" е един от големите производители на козметика на българския пазар, както и в производството на продукти за бебета с марката си "Бочко". За своите разработки фирмата използва собствени насаждения от лавандула и дестилерия, което пък я прави световно известен производител на натурално етерично лавандулово масло. Стремежът към развитие води компанията до следващо, по-високо ниво - производство на хранителни добавки и медицински изделия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във