Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НИСКИТЕ ЛИХВИ СЪБУДИХА СПЕКУЛАНТИТЕ

Лихвените проценти по еднодневните депозити, които са най-търгувани на междубанковия паричен пазар, се понижиха драстично след приток на свеж левов ресурс от бюджета.В първия ден на седмицата банковата система разполагаше с 260 млн. лв. по сметки при БНБ. Търсенето на левов ресурс имаше ясно изразен превес над предлагането. В резултат цената на еднодневните депозити се задържа на относително високите нива от 2.65% при сравнително високия дневен оборот от 90 млн. лева. (Нека добавим, че депозити в евро на международните финансови пазари се търгуват при 2%, а тези в щатски долари - при 1 процент.) В средата на периода наличностите в левове в банковата система се увеличиха до 310 млн. лв., въпреки платените 12 млн. лв. за придобиване на държавни ценни книжа на 27 август. Лихвените проценти спаднаха към 2% при оборот от 65 млн. лв. и при все по-явен превес на предлагането над търсенето. През следващите два работни дни по сметките на банките в БНБ се вляха 12 млн. лв., изплатени на падежа на тримесечни ценни книжа. Продължиха да постъпват и регулярните преводи и субсидии за бюджетните организации. До 28 август пък трябваше да се внесе дължимият акциз за първата половина на месеца, чиято обща сума обикновено достига 40 млн. лв. и с нея се намаляват общите авоари на банковата общност. В крайна сметка ликвидността в банковата система се подобри чувствително и през последния работен ден от седмицата еднодневните депозитни сделки вече се договаряха под 1 процент.Участник на пазара се възползва от това, че лихвите по привлечения левов ресурс бяха по-ниски от тези по предоставените депозити в евро, за да осъществи покупки на единната валута. Разменният курс купува евро/лев се покачи незначително от 1.9460 до 1.9463 лева.През първите три работни дни на новата работна седмица банките ще имат последна възможност да регулират салдата по сметки в БНБ съобразно изискванията за поддържане на минимални задължителни резерви. Поредният едномесечен период изтича на 3 септември. През първите пет дни на септември по сметки на кредитните институции ще постъпят около 120 млн. лв. за изплащане на пенсии и социални помощи. Общо по това перо банките трябва да получат 262 млн. лв., които НОИ ще им преведе по предварително съгласуван график до 15 септември. Очакванията са ликвидността в банковата система да се подобри чувствително, в резултат на което лихвените нива по еднодневните левови депозитни сделки трайно ще се задържат под 1% годишно. На 25 август Българска народна банка проведе аукцион за продажбата на 12 млн. лв. тримесечни бонове с отстъпка от номинала. За покупката им първичните дилъри предложиха 25 млн. лева. В резултат на големия интерес към държавните книжа покупните им цени останаха близо до тези от предишния търг за тримесечни съкровищни бонове. Достигнатата средна годишна доходност се установи на 2.56 процента. Това е и новата стойност на основния лихвен процент, който е в сила от 27 август. Тя е по-висока от действащата от 25 юни досега основна лихва, която бе 2.52 процента.На вторичния пазар на държавни ценни книжа през седмицата по-активно се търгуваха по-дългосрочните книжа - с остатъчен срок до падежа от пет до десет години. Сделките с петгодишните облигации се договаряха при цени, осигуряващи доходност около 5.2 процента. Шестгодишните книжа достигнаха доходност от 5.25 процента. Над границата от 6% се договаряха сроковете над осем години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във