Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НИСКИТЕ ЛИХВИ НАРУШАВАТ СЪНЯ НА ДИЛЪРИТЕ

Ниските лихвени проценти по депозитните сделки на междубанковия паричен пазар, както и малката доходност, носена от държавните ценни книжа, вече сериозно стряска съня на дилърите.Изминаха повече от две години, откакто Българска народна банка приема заверки с вальор в същия работен ден по сметките в евро, водени при нея на името на търговските банки. Така на практика авоарите в евро на българските банки, държани по сметки при първокласни европейски кредитни институции, могат да се трансформират в левове и по този начин да допринесат за нарастването на левовата маса в банковата система. С този акт БНБ окончателно привърза лева към еврото, защото в момента не само разменният курс евро/лев е фиксиран, а и българските лихви са приковани към тези на еврото, договаряни на международните финансови пазари. От средата на 2003 г. досега Европейската централна банка не е променяла основната лихва в еврозоната, която е фиксирана на 2% на годишна база. Казаното дотук напълно обяснява факта защо лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки вече втора поредна година запазват равнището от 2% годишен лихвен процент.И през изминалата работна седмица банковата система разполагаше с предостатъчно левови наличности по сметки в БНБ, с които безпроблемно обезпечаваше както междубанковите разплащания, така и задължителните минимални резерви. Общите наличности гравитираха около 1.1 млрд. лева. В същото време трябва да се подчертае и фактът, че това е едва началото на новия едномесечен период за регулация на минималните резерви, което внасяше допълнително успокоение на междубанковия паричен пазар. Ето защо лихвите от 2.04%, на каквито нива се договаряха овърнайт депозитите, бяха малко по-ниски от тези в еврозоната - 2.06 процента. До 15 септември юридическите лица трябваше да преведат на хазната дължимите акцизи, ДДС, както и месечните вноски по данъка върху печалбата и данъка към общините. Обикновено по тези пера от системата излизат близо 300 млн. лв., които на практика веднага се допълват от продажби на евро на БНБ и така се парира въздействието на изходящите потоци в посока повишаване на лихвите. През следващата работна седмица, която с оглед на празничните дни е твърде кратка, не очаквам каквито и да е изненади на паричния пазар. Единственият обективен фактор, който ще влияе върху размера на лихвените нива, е твърде дългият петдневен вальор на иначе овърнайт депозитите, които ще се договарят в сряда (21 септември). На 12 септември Министерството на финансите успешно пласира поредния транш тригодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации с номинална стойност 25 млн. лева. Емисията е от отворен тип, а това е четвъртото по ред отваряне. Първото се осъществи на 16 март с пласирането на 25 млн. лв. номинал при средно достигната годишна доходност от 3.13% и регистрирано участие от страна на първичните дилъри в размер на 80 млн. лева. Сега, шест месеца по-късно, на провеждания от БНБ търг се получиха заявки за участие за общо 60 млн. лв., но достигнатата средна годишна доходност е значително по-ниска - едва 2.61 процента. От друга страна, тя е само с 30 базисни пункта по-висока от немските облигации, които се договарят при възвръщаемост от 3.31 процента. За идващия понеделник Министерството на финансите е планирало продажбата на десетгодишни държавни съкровищни облигации с номинална стойност 25 млн. лева. Всъщност това е петият търг, проведен от началото на годината досега, който организира БНБ за пласиране на обеми от тази емисия. Тя е от отворен тип. При годишна доходност от 3.1% се търгуват германските книжа с падеж юли 2015 година. Каква ще бъде достигнатата сега средна годишна доходност, при която ще се пласират българските книжа, ще стане ясно в следобедните часове на 19 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във