Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МЪРТВИ ДУШИ ВЪЗКРЪСНАХА ЧРЕЗ ФИНИНВЕСТ

МЪРТВИ ДУШИ ВЪЗКРЪСНАХА ЧРЕЗ ФИНИНВЕСТДопускате ли, че докато четете тези редове, някой може да ви ограбва, без дори да подозирате? Въпреки медийния шум, въпреки прокурорските проверки и заведените дела позорната практика за кражба на компенсаторки, бонове и акции не секва. И понеже и нехайството на гражданите продължава, измамите са толкова изкусителни. Кирил Петров Стефанов е само един от многобройните потърпевши. В началото на годината той е решил да продаде 4500 жилищни компенсаторни записи. И както си му е редът, поискал от варненската областна управа да му издаде депозитарна разписка. След като се сдобил с нея, на 10 януари Стефанов поръчва на инвестиционния посредник АБВ Инвестиции да продаде записите. Тогава обаче става ясно, че тези реституционни книжа липсват. От справката, която направил в Централния депозитар, той разбрал, че те са продадени още на 10 ноември миналата година от регистрирания в Кюстендил инвестиционен посредник Фининвест. Поне така твърди в жалбата си до Комисията за финансов надзор Кирил Стефанов. В нея той споменава още, че не е имал никакви отношения с въпросния посредник, нито е упълномощавал друго лице да действа от негово име. Стефанов пояснява, че е съгласен да се споразумее извън съда с Фининвест. И такова споразумение явно е постигнато, тъй като пред репортер на в. БАНКЕРЪ Стефанов заяви, че вече всичко е оправено. Той поясни, че кюстендилската фирма му е възстановила сумата от 5 хил. лева. Може би в нея влиза и известна компенсация за предизвиканото неудобство, тъй като номиналът на изчезналите компенсаторни инструменти е 4500 лева. Впрочем, не се знае дали това е компенсация, тъй като на 17 януари, когато Стефанов се е опитал да продаде книжата си, цената им е била 1.09 лв. за 1 лв. номинал. Което ще рече, че реалната им стойност към този момент е 4905 лева.Тези подробности пораждат въпроси, на които Кирил Стефанов просто отказа коментар. Председателят на съвета на директорите на Фининвест Пламен Кръстев пък обясни, че не е запознат със случая. Той обаче далеч не е изключение. Разликата с други подобни е, че Кирил Стефанов поне може да се ожали. При проверка в началото на февруари Комисията за финансов надзор е иззела от Фининвест договори за брокерски услуги, сключени на 15 март лично от Герга Ангелова Михова, Ивана Трифонова Миланова, Дянко Симов Стоянов и Васил Василев Ненов. Проблемът е, че те са станали контрагенти по тези договори... няколко години след смъртта си. Тези случаи вече са в ръцете на полицията. След същата проверка надзорното ведомство е съставило 18 акта на кюстендилския посредник за извършени общо 46 административни нарушения. Седем от тях са за неспазване на чл.17, ал.1 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Според нейните текстове посредникът не може да сключва договори, ако клиентът му или негов пълномощник не е представил или не е подписал всички необходими документи или пък данните в тях са непълни или неверни. Проверяващите от комисията установяват, че договорите от 15 март не са единствените, в които страна са починали лица. Само рънърите (известни още като сиви брокери, които обикалят страната и изкупуват компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и акции) Здравко Страхилов Здравков и Тоника Владимирова Игнатова са сключили през 2003 г. и 2004 г. договори със 194 лица, починали в периода 1999 - 2002 година. Срещу двамата вече са заведени дела за извършване на измами с компенсаторни инструменти. На 23 декември миналата година от името на Милан Славков Мадев е сключен договор с пълномощника му Цветана Петкова Димитрова. Милан Мадев е починал през 1975 г., а Цветана Димитрова е единственият му наследник. Дотук нищо изключително. Нещата се заплитат, когато в Комисията за финансов надзор постъпва жалба от Симеонка Атанасова Василева, която твърди, че прехвърлянето на притежаваните от Милан Мадев поименни компенсационни бонове е извършено без съгласието на наследниците и че Цветанка Димитрова не фигурира между тях. Във Фининвест са открити още шест подобни договора, сключени в периода между 11 декември 2004 г. и 4 януари 2005 година. Учудващ е фактът, че в тях наследниците не са изпълнили процедурата по наследяване. Председателят на СД на Фининвест Пламен Кръстев твърди, че тя продължава поне месец, през който цената на наследството може да се промени значително. Неговото мнение е, че когато е налице един единствен наследник, не е необходимо да се преминава през процедурата по онаследяване. Според изпълнителния директор на БФБ-София Георги Драйчев обаче, тя е максимално улеснена. Единственото нещо, което трябва да направят наследниците е да извадят смъртен акт и удостоверение за наследници от ЕСГРАОН. С тях и личните си документи те трябва да отидат в най-близкия офис на инвестиционен посредник (регистрационния агент), в който си подават молбата за наследяване. Безспорно венец в тези финни операции е случаят с Иван Лазаров Серафимов. На 4 януари тази година Фининвест сключва договор с наследниците му. Представлява ги пълномощникът Петър Иванов Лазаров. След направена справка се оказва, че Иван Серафимов е роден на 5 април 1911 г. и е починал само седмица по-късно. Абсурдно е за краткия си живот той да е успял да остави поколение след себе си, камо ли да стане собственик на компенсаторни инструменти, появили се на белия свят 80-90 години по-късно. В предоставеното удостоверение обаче като негов наследник е посочен синът му (!) Петър Лазаров, който е роден през 1937 година (!). Трудно е да се повярва, че рънърът Марио Милков, който е сключил договора за брокерски услуги, не е забелязал как изглеждат датите на раждането и на смъртта на Иван Серафимов в предоставеното удостоверение за наследяване. Може би донякъде е приемливо обяснението, че служителите на инвестиционния посредник не биха могли да проверят напълно достоверността на предоставените им документи. Но когато са налице явни несъответствия?! Още повече че всеки инвестиционен посредник има т. нар. звено за вътрешен контрол, което е задължено да провери доколко сключваните сделки отговарят на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той задължава човека, назначен на тази длъжност, да състави до края на работния си ден документ за проверените договори. Иван Янакиев, който отговаря за вътрешния контрол във Фининвест, обаче не е съставил такива протоколи за 46 сключени договора. Освен това Янакиев не е заверил пълномощни и лични карти, което също влиза в задълженията му. Вследствие на това Янакиев е уволнен и е награден с два акта за административно нарушение. Впрочем и да не беше уволнен Янакиев вече няма какво толкова да върши. На 13 март инвестиционният посредник бе временно отстранен от борсовата търговия до приключване на административно-наказателното производство с влязло в сила решение по всяко едно от установените от Комисията за финансов надзор нарушения. Много съществен е въпросът откъде са получени личните данни на клиентите. Според експерти те са взети от депозитарните разписки, които дават освен лични данни и информация кой какво притежава. Сдобиването с тях пък става по-различен начин. Част от тези разписки са попаднали при извършителите на измамата около приватизацията на пакета от 35% от капитала на Българската телекомуникационна компания срещу компенсаторни инструменти, започнала на 27 януари. Според добре информиран източник, близък до правоохранителните органи тогава са установени липси от Централния депозитар на депозитарни разписки за книжа, чиято стойност най-вероятно е около 2 млн. лева. Те са били издадени в средата на 90-те години, но до този момент не са потърсени. Именно затова те са доста примамливи.По всичко личи, че измамниците са надушили предстоящия скок на цената на компенсаторните инструменти в навечерието на търга за държавния пакет на БТК. И нюхът им определено не ги е излъгал. Цената на реституционните книжа за малко повече от месец се качи от 0.75 лв. на 1.10-1.12 лв. за 1 лв. номинал. Така печалбата тези, у които са се оказали изчезналите депозитарни разписки, са спечелили общо 2.2 млн. лева. Според експерти кражбите се улесняват от неразбориите в информационните масиви. Например базата от данни, с която разполага Агенцията за приватизация, не е актуализирана по отношение на починалите лица, въпреки че те фигурират в нея със старите си документи за самоличност (зелените паспорти), а не с личните си карти, издадени през 2000-а.Според експертен доклад, в Централния депозитар са регистрирани 52.4 млн. компенсаторни инструменти повече, отколкото в Централния регистър на компенсаторните инструменти. Издателите на реституционни книжа подават информация към Централния регистър на компенсаторните инструменти в Агенцията за приватизация. След като информацията се обработи там, тя се въвежда в Централния депозитар. Той на свой ред я предоставя на БФБ-София. След всяка сделка борсата връща информацията на Централния депозитар с цел да се закрият изразходваните вече партиди от реституционни книжа. Депозитарят пък информира Агенцията за приватизация какви компенсаторни инструменти са постъпили по нейна сметка като заплащане по сключени приватизационни сделки. Впрочем в експертния доклад, за който стана дума, се посочва, че след 24 август миналата година Централният регистър на компенсаторните инструменти не е подавал информация за реституционните книжа на Централния депозитар. Според документа сериозна разлика - от 24.2 млн. лв., се забелязва и в компенсаторките, отчетени в Централния депозитар и постъпили по сметката на Агенцията за приватизация. Закритите партиди от компенсаторни инструменти вследствие на търговете в Централния депозитар са с номинал 303 млн. лв., докато в АП се води, че са закритите партиди за близо 278.6 млн. лева. Това означава, че в депозитара е имало повече компенсаторки, отколкото би трябвало. Разминаването се дължи основно на сделки, осъществени на приватизационния сегмент на фондовата борса.Комисията за финансов надзор, Дирекция Национална служба полиция и НСБОП ще се срещнат през този месец и ще обсъдят какви действия в зависимост от правомощията си могат да предприемат, за да пресекат порочната практика на измами с акции, инвестиционни бонове и компенсаторни инструменти. Но дали това ще е достатъчно?

Facebook logo
Бъдете с нас и във