Банкеръ Daily

Пари и пазари

"М+С хидравлик" подготви над 11 млн. лв. за дивиденти

Общото събрание на "М+С хидравлик" АД - Казанлък ще гласува сума в размер на 11 829 960 лв. да бъде заделена за изплащане на дивиденти, става ясно от поканата за провеждането му. Всеки акционер ще получи по 0.30 лв. за една ценна книга.
Изплащането на дивидента започва на 5 юли, като сумата ще може да се получи в следващите три месеца чрез "Централен депозитар" АД и ТБ "Интернешънъл асет банк" АД, клон Казанлък.

От печалбата на фирмата за 2017 г. акционерите си разпределиха като дивидент общо 11.518 млн. лева. От 1997 г. насам дружеството е изплатило близо 76 млн. лв. на притежателите на негови акции.

Преди да се гласува разпределението на печалбата, общото събрание ще обсъди доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 година. Компанията завърши годината с нетна печалба от 14.576 млн. лева.
Предлага се остатъкът от положителния финансов резултат да се отнесе във фонд "Неразпределена печалба" на "М+С хидравлик" АД.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на борда на директорите - Димитър Тановски, Иван Делчев, Стоил Колев, "Велев Инвест" ЕООД, "Лома" ЕООД и "Манг" ООД, от отговорност за дейността им през изминалата година, както и за преизбирането им за нов петгодишен мандат. Заедно с това ще се приеме доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на мениджърите и ще се определят и възнагражденията на членовете на съвета на директорите.
В дневния ред е и точката за определяне на годишна премия на членовете на борда.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 май на същото място и при същия дневен ред.

По отношение на 2019 г. "М+С хидравлик" АД ще продължи да работи по започнатите проекти и по инвестиции със собствени средства в размер на около 19 млн. лв. за модернизиране на машинния парк и сградния фонд.

 В момента "Стара планина холд" АД притежава 30.61% от капитала, "Индустриален капитал холдинг" АД е с дял от 22.15%, "М+С 97" АД - с 23.86%, а останалите книжа са собственост на малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във