Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МНОГО ПРЕМИЕРИ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

Българският облигационен пазар приключи една много успешна година. Все повече чуждестранни инвеститори проявяват засилен интерес към търговия с български дълг. Добрият инвестиционен климат беше оценен и от големите рейтингови агенции. България получи инвестиционен кредитен рейтинг от Стандарт енд Поуърс (Standard Poor's) на 24 юни и от Фич (Fitch) на 4 август. Агенция Муудис (Moody's) също повиши кредитния рейтинг на България до Ва1, който е с една степен по-нисък от инвестиционния. Положителното отношение на инвеститорите към българските еврооблигации оказа допълнително въздействие върху рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни. В последните два месеца от годината тя се понижи до тази на Хърватска, която има с една степен по-висок кредитен рейтинг от България.За първи път през тази година Министерството на финансите взе решение за изкупуване на част от облигациите по външния дълг. Възползвайки се от удобния момент за изкупуване, министерството изтегли от пазара облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) в размер на 654.273 млн. долара. Тези дни беше обявено и че на 28 януари предстои изплащане на облигациите по просрочени лихви (IAB's) в размер на 937.5 млн. долара. За първи път през тази година Европейската инвестиционна банка емитира облигации на външните пазари, деноминирани в левове в размер на 100 млн. лева. Около месец по-късно МобилТел пусна еврооблигации в размер на 200 млн. евро. И двете емисии бяха посрещнати с огромен интерес, а поръчките за закупуване многократно надвишиха обявеното количество. Ипотечните и корпоративните облигации заемат все по-голям дял от местния пазар. Броят на новоемитираните книжа беше около два пъти по-голям в сравнение с 2003 г., а обемът им достигна до около 300 млн. лева. По-голямата част от дълговите книжа са регистрирани за търговия на БФБ-София, като през 2004 г. сделките с облигации формираха около 10% от общия оборот на борсата.Тенденцията, която се забелязва в този сегмент на пазара, е за трайно увеличение на броя и на единичния обем на облигациите. Очаква се тази тенденция да се запази, както и да се увеличи обемът на чуждестранните инвестиции в този вид книжа. Потенциал за развитие има и в сделките с общинските облигации, които към момента заемат незначителен дял от пазара.Поради слабата ликвидност и значителния интерес към закупуване на ЗУНК облигации цената им и през тази година отбеляза повишение с повече от 7 щ. долара (респективно евро). Стойността, на която се търсеха в края на годината, премина границата от 95.00. Интересът към този вид облигации ще се запази и през следващата година поради плаващата лихва, която носят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във