Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МЕЖДУБАНКОВИЯТ ПАЗАР ОЦЕЛЯ

През изминалата работна седмица междубанковият паричен пазар успешно издържа тест по оцеляване. В предишния брой коментирах, че Министерството на финансите очаква по единната бюджетна сметка (поддържана единствено и само при Централната банка) през последните три дни на март да постъпят близо 170 млн. лева. Тази сума се акумулира от плащанията на юридическите лица, произтичащи от Закона за корпоративното и подоходно облагане и е последната изравнителна вноска за данъка върху печалбата за изминалата финансова година. Пак тогава споменах, че банковата ни система разчита общо на 340 млн. лв. по сметки при Българска народна банка и едва ли ще се размине със сериозните сътресения за платежната ни система, ако не се потърсят спешно източници на свеж левов ресурс. Защото с оставащите по-малко от 200 млн. лв. търговските ни банки няма да успеят за обезпечат както всички междубанкови разплащания, така и поддържането на минималните си резерви. Точно това се случи през изминалата седмица. В първия работен ден от седмицата банковата ни система отвори точно с 360 млн. лв. по текущи левови сметки при БНБ. Овърнайт депозитите през този ден се договаряха средно при 1.7% на годишна база и оборот 170 млн. лв. - малко по-високо от предишния работен ден, когато тези стойности бяха съответно 1.55% и 190 млн. лв. оборот. През следващия ден, когато изходящите парични потоци вече бяха по-интензивни заради наближаващия краен срок за последната вноска на данъка върху печалбата - 31 март, лихвените нива, при които се договаряха еднодневните депозитни сделки, достигнаха средните 2.9% на годишна база, а оборотите се повишиха до 185 млн. лв. при балансирано търсене и предлагане.През самия 31 март цената на заемния левов ресурс на междубанковия паричен пазар достигна 3.3% при изявен превес на търсенето над предлагането на заемни средства, като оборотите се свиха до 160 млн. лева. През всичките тези дни част от участниците на пазара продаваха интензивно евро на БНБ, за да си набавят нужните им левови авоари за покриване на изходящите плащания. Общата сума, постъпила в резултат на тези операции, е 120 млн. лева. Ето защо при приключване на работния ден банковата система разполагаше вече с 320 млн. лв. - само с 40 млн. лв. по-малко спрямо понеделник. Елементарните сметки показват, че в същото време хазната се е обогатила със 160 млн. лева.На 1 април, последния работен ден от поредния едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви (който приключва винаги на 3-о число от месеца), в банковата система постъпиха около 110 млн. лева, предвидени за предстоящото изплащане на пенсии. В първите часове на деня овърнайтът се търгуваше при 2.7%, докато в края на деня депозитите вече се договаряха при 0.7% на годишна база и при преобладаващо предлагане на свободен левов ресурс. През следващата седмица левовите авоари в банковата ни система ще са предостатъчни за поддържане на оптимална левова ликвидност, необходима както за междубанковите разплащания така и за минималните резерви. Предлагането на левов ресурс на междубанковия паричен пазар ще надделее над търсенето, в резултат на което лихвените проценти по най-ликвидните еднодневни депозитни сделки ще гравитират около 1% на годишна база. На 29 март БНБ проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Общото предложено количество от 12 млн. лв. номинална стойност беше реализирано изцяло при регистрирани за участие поръчки от Централната банка за 19.43 млн. лева. Достигнатата средна проста годишна доходност се установи на 2.55%, като това е и новата стойност на основния лихвен процент.Следващият търг за продажба на ценни книжа ще е на 13 април, когато Министерството на финансите се надява да реализира на първичния пазар десетгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации с номинал 20 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във