Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ЗАМРЯХА НА МАГИЧЕСКОТО ЧИСЛО 2

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар са под пълен контрол и под влиянието на лихвените нива, прилагани по междубанковите депозитни сделки с евро на световните парични пазари. Откакто Българска народна банка прие решение, считано от 7 юни, да купува и продава в неограничени количества евро по един и същ фиксиран курс от 1.95583 лв. за 1 евро, лихвите по левовия ресурс се кротнаха около тези на единната валута. Банковата общност вече няма да губи при операциите за превалутиране евро - лев през централната ни банка. Тук обаче трябва дебело да се подчертае, че в ситуация на временна ликвидна криза на нашия паричен пазар и при липсата на свободни авоари в евро по сметки при първокласни европейски банки или при БНБ банковата ни система ще изпадне в колапс в резултат на временна невъзможност да се подсигури достатъчно свободен левов ресурс за осъществяване на междубанковите разплащания. Когато възниква подобен проблем в другите държави, където не е въведен валутен борд, централната банка се намесва с интервенции, докато успокои така създалата се ситуация и докато спадне напрежението на междубанковия пазар, изразено най-вече в повишаване на лихвените проценти по краткосрочните депозитни сделки с падеж до една седмица. През изминалата работна седмица лихвените проценти, както вече бе казано, гравитираха плътно около 2-та процента, при каквото ниво се търгуваха и депозитите в евро на световните финансови пазари. До 14 и 15 юни - първите два работни дни от изминалата седмица, юридическите ни лица трябваше вече да са превели дължимите от тях акцизи, ДДС както и данък върху печалбата и данък към общините. Ето защо в средата на периода част от участниците на пазара изпитваха остра нужда от свеж левов ресурс. Той можеше да се набави или чрез привличането му от другите търговски банки, или чрез продажбата на евро на Централната банка. И двата варианта бяха трудноосъществими поради липсата на достатъчно ресурс в левове и в евро. Това беше и основната причина лихвените проценти по най-търгуваните - еднодневните депозитни сделки, временно да се повишат до 2.6% на годишна база. Още на следващия работен ден, когато дилърите вече можеха да разчитат и на еврото, ситуацията беше овладяна и напрежението спадна. Този ефект се изрази в понижаване на цената на овърнайт левовите депозити до обичайните 2% на годишна база. Среднодневните обороти на пазара спаднаха от 130 млн. лв. до едва 65 млн. лева (непосредствено след прилагането на един и същ курс купува и продава от БНБ при сделки евро/лев), в резултат на което, без каквито и да е допълнителни разноски, такси, комисиони и курсови разлики, търговските ни банки могат по всяко време да превалутират евровите си наличности в левови и обратно. През следващата работна седмица не очаквам големи движения на средства между разплащателните левови сметки на търговските банки при БНБ и единната бюджетна сметка. На междубанков паричен пазар неизменно ще властват 2-та процента.На вторичния пазар на държавни ценни книжа като че ли всичко е застинало. Ликвидността им клони към абсолютната нула. Предлагането им е огромно, а търсенето - нищожно малко. След като Министерството на финансите, по искане на Международния валутен фонд, започна поетапно да изтегля бюджетните средства от банковата система и да ги пренасочва към сметки при БНБ, банките първични дилъри на ДЦК деблокираха огромни количества книжа, от които сега се стремят да се отърват на всяка цена. Ето защо всяко, дори и най-капризното търсене на ДЦК, се задоволява на секундата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във