Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ВСЕ ОЩЕ УДЪРЖАТ ПОЗИЦИИТЕ СИ

Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки на междубанковия паричен пазар вече пети месец се договарят при сравнително ниските нива от 1.9% на годишна база. Основната причина е наличието на достатъчно свободни левови средства по сметки на търговските банки в Българската народна банка. Още в края на октомври Министерството на финансите започна процедурата по изразходване на натрупаните през годината бюджетни излишъци. Става въпрос за близо 1 млрд. лева. През последните два месеца на миналата календарна година част от тази сума беше насочена към сметки на разпоредители с бюджетни средства поддържани в търговските банки. Всъщност именно тези средства, отчасти бяха в основата на неуспеха на предприетите от Централната банка мерки за ограничаване на кредитната експанзия. Непризнаването на левовите касови наличности за минимални задължителни резерви извади от системата над 300 млн. лв., но в същото време банките се сдобиха с част от споменатата вече сума бюджетен излишък. Фактът, че тези левови средства все още са на разположение на банките, се потвърждава от относително стабилните и сравнително ниски равнища на лихвените проценти по овърнайт депозитите. Среднодневно, считано от ноември досега, лихвените нива по еднодневните депозити са били 1.98, 1.97, 1.89 и за февруари 1.91 процента. За март се очертава тази стойност да бъде 1.95% на годишна база. Тук е мястото да си припомним, че за основнен лихвен процент автоматично се приема достигнатата средноаритметична стойност на индекса LEONIA, чието ниво пък се определя именно от лихвените нива на търгуваните през деня еднодневни депозити на междубанковия пазар. Основният лихвен процент е основна компонента за много от банките ни при определянето на лихвите по отпусканите от тях кредити.През изминалата работна седмица банките разполагаха среднодневно с 1 млрд. лв. по сметки в БНБ. Тази сума е предостатъчна както за осигуряване на междубанковите разплащания, така и за обезпечаване на минималните задължителни резерви. С този факт се обясняват и ниските лихвени проценти, прилагани по търгуваните на междубанковия пазар депозитни сделки. Ресурс за един ден се договаряше при около 1.95% на годишна база, а за седмичен срок - при около 2 процента. Едномесечните сделки ставаха около 2.2 процента. Друга, и то основна причина за задържане на лихвите на тези нива, е и фактът, че на международните финансови парични пазари депозитите в евро се търгуват при около 2.05 процента. В условията на Валутен борд и с приближаването на датата за присъединяването ни към Европейския съюз лихвите на паричния ни пазар ще продължават стриктно да се придържат към тези по еврото. На 31 март изтича крайният срок за юридическите лица да подадат годишните си данъчни декларации по Закона за корпоративното и подоходно облагане, както и за внасяне на годишните изравнителни вноски данък печалба и данък общини. Тогава очаквам по-големи парични потоци да бъдат насочени към единната бюджетна сметка, поддържана единствено и само в Централната банка. В резултат на това левовите наличности в банковата система ще спаднат драстично. Предлагането на левове ще спадне до минимум. Търсенето ще нарасне неимоверно. Тези банки, които имат достатъчно евро в първокласни европейски кореспонденти, ще ги продадат и по този начин ще покрият недостига от левове. Част от участниците на пазара обаче не разполагат с достатъчно свободни евро и именно те ще се появят на пазара с оферти за привличане на левове и ще окажат съществен натиск върху формирането на лихвените проценти в посока на горе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във