Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ВЕЧЕ НЕ ТАНЦУВАТ

Лихвените проценти, при които се търгуват левовите депозитни сделки на междубанковия паричен пазар, вече не танцуват. След като през първия работен ден от тази година (3 януари) търговията със свеж левов ресурс започна от ниво 1.43%, станахме свидетели на постепенното покачване на лихвените равнища до 2.01% към края на месеца. В резултат на това средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ за януари се установи на 1.89 процента. Това е нивото на основния лихвен процент, валиден от първо число на следващия календарен месец, т.е. 1 февруари. През първата половина на февруари след понижение до 1.83% индексът рязко отскочи до 1.9 процента. Последва плавното му понижение до 1.87% и отново корекция до 1.94% - стойност, която бе достигната на 16 и 17 февруари. През последната седмица на февруари обаче лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се стабилизираха на ниво от 1.92 процента. Така средната стойност на ЛЕОНИЯ беше фиксирана на 1.91 процента. Това е новото ниво на основния лихвен процент в сила от 1 март.През изминалата кратка, едва тридневна работна седмица, банките трябваше да приключат поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви. На 28 февруари дилърите разполагаха с над 1.1 млрд. лв. по сметките си в Българска народна банка. Въпреки това напрежението на пазара се повиши. Подсказват го повишаващите се лихви на междубанковия паричен пазар. На 2 март те вече гонеха 2 процента. Достиганите обороти при търговията с овърнайт депозити се колебаеха между 140 и 186 млн. лв., но без каквато и да е ясна тенденция за намаляване или повишаване. Този факт дава сериозно основание да се мисли, че отсега нататък едва ли ще станем свидетели отново на лихвени нива от порядъка на 1.8% на годишна база. До 17 март по сметките на банковата общност в БНБ ще постъпят поетапно на малки регулярни траншове общо 300 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. През същия период от време се очакват и немалки левови траншове, предназначени за общините. През месеца настъпват падежи и лихвени плащания по държавни ценни книжа за общо 65 млн. лв., но в същото време Министерството на финансите възнамерява да емитира нови ДЦК точно за същата сума. Това дава основание да се очаква, че до средата на март левовата ликвидност в банковата система ще се запази повече от отлична. Среднодневните обороти ще продължат да гравитират около 170 млн. лв., а лихвените проценти ще се задържат на сравнително ниските нива от около 1.9 процента. След като на 21 февруари успешно беше пласирана тримесечна безлихвена емисия от държавни съкровищни бонове при среден доход от 2.4% на годишна база, БНБ е обявила за 7 март аукцион за продажба на допълнителна част от 10-годишни лихвоносни държавни съкровищни облигации. Сега Министерството на финансите има желанието да реализира нови 25 млн. лв., след като на 12 януари бяха продадени първите 25 млн. лв. номинална стойност от същата емисия. Общата сума, до която тя ще трябва да достигне, не е обявена. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът, е 4.25%, а начисляваните лихви ще се изплащат два пъти годишно. За отбелязване е фактът, че изненадващо за повечето участници на пазара достигнатата при проведения в началото на януари търг средна годишна доходност беше едва 4.17 процента. В момента германските държавни книжа се купуват срещу 3.75% годишна възвръщаемост при очаквано повишаване на дохода от тях. След като към тях прибавим и рисковата премия от 50 базисни точки, получаваме точно 4.25 процента. Към тях обаче е задължително да се добавят премия валутен риск и ликвидност и така ще получим доход от порядъка на 4.5% годишна доходност, при която най-малко е разумно инвеститорите да се сдобият с количества от тази емисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във