Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СТАНАХА ЕВРОПЕЙСКИ

Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки на българския междубанков паричен пазар вече плътно се доближиха до лихвените равнища, които достига търговията на овърнайт депозитите в евро на международните финансови пазари.От края на първото полугодие на 2003 г. лихвите по депозитите в евро са фиксирани от Европейската централна банка на 2% на годишна база. Тук е редно да се отбележи, че в края на 2000 г. те достигнаха, макар и за кратък период от време, 4.75%, след което се понижиха до 3.25% и останаха на това ниво през цялата 2002 година.След като в края на март тази година Федералния резерв на САЩ за седми път повиши равнището на краткосрочните лихви с 25 базисни пункта, те достигнаха 2.75%, но това няма да е последното им повишение. Очаква се те да достигнат до т. нар. равновесна точка, при което нивото на лихвите няма да пречи на растежа на икономиката. Повечето анализатори смятат, че то е в диапазона 3.5-4 процента. Трябва да се знае, че дълго време те бяха закотвени на 1 процент. Всъщност вече не са малко и хората, които долавят все по-ясни сигнали и от Европа за плавно повишаване на лихвите. От друга страна, всяко колебание на лихвените равнища на Стария континент вече пряко се отразява върху българските. От 1 април нататък БНБ вече признава като минимални задължителни резерви само наличностите по сметките в левове и евро. Дотогава като такива се приемаха също и сметките в щатските долари, и в швейцарски франкове. Така на практика обвързаността на българските лихви към европейските стана още по-силна. Достигнатите лихвени нива при търговията с еднодневни депозити на нашия междубанков паричен пазар автоматично се приемат за стойности на индекса ЛЕОНИЯ, а той е компонент при формирането на лихвите, при които търговските банки отпускат кредитите. Ето как състоянието на щатската и европейската икономика оказва пряко влияние върху българската и въздействат върху формирането на лихвите у нас. През изминалата работна седмица оборотите на междубанковия паричен пазар се свиха силно - от близо 200 млн. до 110 млн. лева. Фактът, че банките вече поддържат по безлихвените си сметки в централната банка като резервна валута само евро, ги принуждава да предлагат наличните си и свободни левови ресурси при лихви, близки до тези на еврото. Ето защо среднодневните лихви по овърнайт депозитите в левове се закотвиха на ниво 2% на годишна база, на каквато се търгуват и депозитите в евро. Очакванията са, че достиганите през следващите месеци стойности на индекса ЛЕОНИЯ ще бъдат незменно близки до 2 процента. В момента той е 1.95 процента. Доходността от инвестиция в български държавни ценни книжа също силно се доближава до тази на европейските. На 4 април БНБ проведе аукцион за продажбата на тригодишни лихвоносни държавни ценни книжа с номинална стойност 20 млн. лева. Достигнатата средна проста годишна доходност се установи на 3.13% и е близка до 2.6% - ниво, на каквото се търгуват тригодишни немски книжа. Министерство на финансите не е предвидило в своя емисионен календар предлагането на други книжа през април. Едва на 9 и 16 май ще се предложат петгодишни и тримесечни книжа с обеми съответно от 25 и 15 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във