Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ СМАЧКАХА

Лихвените проценти продължават да се мачкат от огромната парична маса, която е в ръцете на инвеститорите. При това явлението е от световен мащаб. За добро или за лошо, след като вече е с отворена икономика, България е в пряка зависимост от световните явления.
Вече пета поредна година цената на държавните ценни книжа, емитирани от европейските страни, непрекъснато се повишава, т.е. носената от тях доходност се понижава. Така например немските книги със срок до падежа от 10 година вече се търгуват при нива от едва 3.13% годишна възвръщаемост срещу 5.5%годишен доход в началото на 2000-а.
През последните пет години пък банковите институции у нас непрекъснато намаляват лихвите по предоставяните от тях кредити. Носената доходност по пласираните от Министерството на финансите държавни ценни книжа също постоянно намалява. Най-добро отражение на тази тенденция са десетгодишните държавни съкровищни облигации с първоначална дата на емитиране януари 2005 и падеж януари 2015 година. Лихвеният процент, който се начислява върху номиналната им стойност, е 4.25% на годишна база, като изплащането ще става два пъти годишно. Тази емисия десетгодишни ДЦК е от отворен тип и до момента държавата е пласирала три транша от тях. На първия, който се проведе през януари, се продадоха книжа с номинал от 25 млн. лв., а достигната средна годишна доходност по тях бе 4.17 процента. Вторият транш от 25 млн. лв. номинал се изтъргува в началото на март при доходност от 4.11 процента. В началото на изминалата работна седмица БНБ проведе третия пореден аукцион за продажбата им, като този път облигациите бяха с общ номинал от 15 млн. лева. До участие в наддаването бяха допуснати оферти за 86 млн. лева. В резултат достигнатата средна годишна доходност се понижи за пореден път и достигна 3.78 процента. Така разликата в доходността на българските десетгодишни ДЦК и техните немски аналози е само 65 базисни пункта (0.65 процента).
Ликвидността на българската банкова система продължава да е на много високо ниво. Левовите наличности на банките по сметки в БНБ са от порядъка на 1 млрд. лева. Тази сума е предостатъчна както за поддържане на оптимална левова ликвидност, така и за покриване на изискванията на БНБ за поддържане на минимални задължителни резерви. Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се задържаха на нива от около 2% на годишна база, като нивото на индекса ЛЕОНИЯ се колебаеше в диапазона от 1.97 до 2.02 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във