Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ПРИКОВАХА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Лихвените нива, при които през изминалата работна седмица се договаряха депозитните сделки, сключвани на междубанковия паричен пазар, отново плътно се приковаха към европейските. Седмица по-рано, в резултат на отличната левова ликвидност в банковата система, както и поради липсата на алтернативи за краткосрочни вложения на излишната левова маса, поради ограничените възможности на междубанковия открит паричен пазар и невъзможността на централната банка да оперира на него лихвените нива се понижиха до 1.5% на годишна база (при обичайно - около 2 процента). Всъщност това бяха и последните работни дни от поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви. При това положение банковите ни институции можеха да пласират натрупаните до този момент излишъци единствено на междубанковия пазар. Именно тогава в резултат на засиленото предлагане на левов ресурс лихвените проценти се понижиха драстично. Първите работни дни на изминалата седмица съвпадаха с началото на новия пореден едномесечен период, през който банковите ни институции трябва да регулират резервите си по сметки в Българска народна банка. Предвид предстоящия дълъг период от време в момента те имат възможност да натрупат излишъци по сметките си, но и да останат с известен дифицит по тях. Така че до края на периода трябва да регулират наличностите, съгласно изискванията на Централната банка. Ето защо през изминалите работни дни тези участници на пазара, които разполагаха с повече от необходимите им средства, не бяха склонни да ги предоставят на другите банкови институции при условията на овърнайт депозитна сделки (при лихви, по-ниски от тези, прилагани по сделки с евро на международните финансови пазари). Банковата ни система сега разполагаше с левов ресурс за над 430 млн. лв. по сметки при БНБ срещу близо 350 млн. лева седмица по-рано и въпреки това лихвите у нас се приковаха към тези по еврото. Среднодневните търгувани обеми от 110 млн. лв. в съчетание с относително стабилните лихвени нива от 2% на годишна база са ясен показател за високата ликвидност и активност на междубанковия пазар. Държа обаче да отбележа, че над 95% от договаряните сделки, както обикновено, са със срочност от един ден. Въпреки че БНБ вече купува и продава евро от и на банковите институции при постоянен фиксиран курс от 1.95583 лева за 1 евро (с което внесе спокойствие на междубанковия пазар), овърнайт депозитните сделки продължават да доминират. Малкото изтъргувани обеми (едва 5 млн. лв. за цялата седмица) със срочност една седмица и един месец се договаряха на ниво от 2.7% на годишна база. През следващата работна седмица очаквам пазарът да се оживи заради данъчните плащания от юридическите лица. До 14-о и 15-о число на месеца те трябва да са превели дължимите ДДС, акцизи и данък върху печалбата. Общо нетните изходящи парични потоци към хазната по тези пера са за около 300 млн. лева. На вторичния пазар на ДЦК през изминалия едноседмичен период среднодневно Централната банка регистрираше по три окончателни сделки за покупко-продажбата на държавни ценни книжа. Слабоактивният пазар се насочи единствено към държавните облигации с падежи след 5, 7 и 10 години. Единствената сделка с книжа с падеж през януари 2009 г. беше с годишна доходност 4.7 процента. Най-много сделки се сключиха с държавни облигации падеж февруари 2014 г. при средна годишна доходност от 5.35 процента. На 13 септември Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на държавни съкровищни облигации с падеж януари 2009 година. Купонните плащания по нея са при годишен лихвен процент 4.7 на сто. Предлаганото количество сега е 20 млн. лв. номинална стойност. Емисията е от отворен тип, като досега от нея са продадени общо 60 млн. лева. За реализация ще останат още 20 млн. лв., които ще бъдат пласирани също на аукционен принцип до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във