Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ПОВИШИХА СЛЕДПРАЗНИЧНО

Лихвените проценти, договаряни на междубанковия паричен пазар по депозитни сделки, се повишиха, както очакваха повечето от играчите.След като в началото на месеца в банковата система започнаха поетапно да пристигат 270 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсиите, точно преди Гергьовските празници наличностите достигнаха 500 млн. лева. Тогава еднодневните депозити (предвид дългия вальор) се договаряха в широките граници между 0.8 и 2.5% на годишна база. В началото на изминалата дълга шестдневна работна седмица търговските ни банки разчитаха на 430 млн. лева. Намалението от 70 млн. лв. се дължи на направените от банките, при които преди година беше депозиран част от фискалния резерв, преводи към Министерството на финансите. Ето защо овърнайт депозитите вече се договаряха срещу високите 2.4% на годишна база. Едноседмичните срокове се търгуваха при ниво от 2.6%, а едномесечните - при 4.7 процента. Два дни по-късно, когато част от месечните данъчни преводи към хазната вече бяха факт, по сметките на търговските ни банки при БНБ бяха останали 360 млн. лева. Нека да си припомним, че до 15-о число на всеки месец, съгласно Закона за корпоративното и подоходно облагане, юридическите лица трябва да са превели дължимите за предишния период акцизи, ДДС, данък върху печалбата и данък към общините. Еднодневните сделки се договаряха при средно за деня 3% на годишна база. Едноседмичният срок се търгуваше при 4%, а едномесечния достигна 4.8 процента. През следващата седмица търсенето на левов ресурс ще продължи да доминира над предлагането му на междубанковия пазар, в резултат на което лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки ще останат на сравнително високите нива от около 2.5 процента.Вече втори месец правят впечатление сравнително високите обороти, с които се отличава нашия междубанков паричен пазар. Сега те обикновено са 160 млн. лв. (след като една година по-рано едва достигаха 50 млн. лева). Съответно през месец май на 2000, 2001 и 2002 г. среднодневно се търгуваха съответно 40, 70 и 75 млн. лева. На какво се дължи необичайният, драстичен ръст на оборотите на пазара? Едно от разумните обяснения може да се открие в нарасналите нужди на банките с по-малки балансови числа от заемен левов ресурс. След като възможността да го привлекат от клиентите им е изчерпана или ограничена откъм количество и време, а се откриват нови отлични възможности за инвестиране, то те прибягват до алтернативата да се снабдят с такъв на междубанков паричен пазар. Тук обаче се сблъскват с неудобството, което пораждат лимитите, определени от всяка от банките при операциите й на различните видове пазари. В резултат на това част от участниците на пазара препродават левов ресурс. Така например 10 млн. лв. преминали през посредник, за да достигнат до нуждаещите се от тях, вдигат оборота два пъти. Моето мнение е, че реалното търсене и предлагане е за около 80 млн. лв., но част от тази сума се превърта през няколко банки, в резултат на което именно оборотите се увеличават. Заради временните ликвидни затруднения на част от участниците на пазара търговията с държавни ценни книжа не беше така оживена. Предлагането на книжата преобладаваше над търсенето им, в резултат на което цената им се понижи, т.е. доходността им се повиши. Допълнителен стимул за това беше и понижаващата се цена на щатските и европейските държавни ценни книжа. ДЦК със срок до падежа от една година се договаряха срещу 3.2% годишна възвръщаемост. При 4.6% пък се търгуваха тези с четиригодишен падеж и при 5.05% петгодишни ценни книжа. Не бяха регистрирани сделки с по-дългосрочните книги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във