Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ОГЪВАТ ПОД ТЕЖЕСТА НА ПАРИЧНАТА МАСА

Лихвените проценти все още вървят надолу под тежестта на огромната левова маса, с която банковата система имаше възможност да оперира през работните дни. В началото на периода общата сума, с която разполагаха търговските ни банки по сметките си в Централната банка, достигна 900 млн. лв., след като през предишния едноседмичен период среднодневните салда гравитираха около 800 млн. лева. През последните два-три дни общите наличности на банките при БНБ се повишиха до 1.100 млн. лв., тъй като през разглеждания период в банковата система постъпваха на равномерни траншове парите за изплащане на пенсии. Докато попаднат в ръцете на пенсионерите, те ще останат на разположение на дилърите. В същото време сумите, предназначени за субсидиране на общините, които, както обикновенно, постъпват в банките в началото на месеца, също бяха доставени навреме и с тяхна помощ левовата ликвидност в банковата система получи допълнителна подкрепа, защото усвояването им обикновенно се забавя с две-три седмици. Стимул за низходящия тренд на лихвените проценти на междубанковия паричен пазар беше и фактът, че банките се намират в началото на поредния ежемесечен период за регулиране наминималните задължителни резерви, които всяка една банка трябва да поддържа по безлихвените сметки при БНБ. Това им дава възможност на по-голяма гъвкавост при реализиране управлението на активите им. Гореизброените факти дават отговор на въпроса защо лихвените проценти по договаряните еднодневни депозитни сделки на междубанковия паричен пазар продължават да се понижават и от 1.92% в началото на месеца достигнаха 1.87% в края на седмицата. Казаното дотук е важно, защото лихвените проценти по сключените и изпълнени еднодневни депозитни сделки съставляват индекса ЛЕОНИЯ. Неговата стойност се определя всеки ден, а среднодневното му ниво в рамките на един календарен месец автоматично се приема за основен лихвен процент. Неговото равнище пък е основна компонента при определяне на размера на плаващата съставна част на лихвите, определяни по отпусканите от банките потребителски кредити. Среднодневните обеми от 225 млн. лв., реализирани на междубанковия паричен пазар, заедно със сравнително ниските лихвени проценти ясно говорят за отличната левова ликвидност в банковата система. Едноседмичните депозитни сделки се договаряха в широкия диапазон от 1.95 до 2.30 процента. Едномесечните пък се търгуваха в границите от 2.25 до 2.50 процента. В началото на следващия едноседмичен период изтичат сроковете, до които юридическите лица ще трябва да преведат дължимите акцизи и ДДС, както и данъка върху печалбата и данъка към общини. Обикновенно в този момент от банковата система излизат общо около 300 млн. лева. В резултат на което очаквам през следващите пет работни дни лихвените проценти, особенно тези по най-търгуваните еднодневни депозити на междубанковия паричен пазар, да се повишат и при отделни сделки да достигнат нивата от 2% на годишна база. Те от своя страна ще окажат силно влияние върху резултатите от провеждания от Българска народна банка на 14 февруари аукцион за продажбата на петгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации. Това е първото отваряне на емисията, за която Министерството на финансите ще начислява 3.75% лихви на годишна база, а изплащането им ще става два пъти годишно. Сега предлаганото количество е с номинална стойност 25 млн. лева. Общата сума на книжата не е фиксирана, но финансовото ведомство се ангажира да има и други отваряния на емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във