Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СА СПОКОЙНИ, НО ДОКОГА

На фона на решението на Българската народна банка за увеличаване на размера на минималните задължителни резерви лихвените проценти на междубанковия паричен пазар засега остават стабилни и спокойни. Въпросът е докога? От това сега се терзаят дилърите. Част от тях смятат, че няма да има каквито и да е последствия за лихвените проценти, на които се търгува левов ресурс на междубанковия паричен пазар. Техните аргументи са, че банковите институции имат достатъчно бързоликвидни средства по сметки в първокласни чуждестранни банки, с продажбата на които ще допълнят изискваните по-големи резерви. По този начин лихвените проценти ще се задържат на достигнатите стабилни нива и няма да се стигне до забавяне на темпа на отпускане на кредити. Тези, които нямат такива сметки, ще прибегнат първо до възможностите на българския междубанков паричен пазар. Те обаче се изчерпват с най-търгуваните еднодневни депозитни сделки, а с тях нито една банка не би могла трайно да попълни липсващите й средства. Ето защо се очаква тези банки да продават държавни ценни книжа, но това крие риск размерът на портфейла им да спадне под изисквания за първичните дилъри. Последната им алтернатива е да сведат до минимум кредитната си активност, с което ще удовлетворят настояванията на българските и международните финансови ведомства. На фона на казаното дотук очаквам още в началото на следващия месец, от когато влизат в сила предприетите мерки, лихвените проценти да затанцуват. Нищо чудно още в средата на декември да станем свидетели на лихвени равнища от порядъка на 2.5% по овърнайт депозит при база, равна на лихвените нива в европейската зона от 2 процента. При положение че първичните дилъри имат достатъчно свободни ДЦК за продан, то ще видим много по-ниски от сегашните цени, т.е. по-висока доходност. В същото време не бива да се забравя, че огромният бюджетен излишък ще се похарчи именно през декември. Постъпването в платежната система дори на 200 млн. лв. допълнително от хазната е в състояние да парира окончателно всички напъни за ограничаване на кредитната активност на банковата система. Така че през декември се очакват много изненади - добри за едни, лоши за други. Изминалата седмица беше спокойна за междубанковия паричен пазар. Лихвените проценти отбелязаха леко повишение - до 2% на годишна база, като следваха тези по еврото на международните финансови пазари. Преди няколко дни банковата общност разчиташе на над 600 млн. лв. по сметки в БНБ и еднодневните депозити се договаряха при 1.9% на годишна база. До началото на тази седмица обаче юридическите лица трябваше да са превели както ДДС и акцизите, така и данък върху печалбата и данъка към общините. В резултат на осъществените още в началото на периода преводи към единната сметка в Централната банка наличностите се понижиха до 500 млн. лева. От друга страна, те са напълно достатъчни както за обезпечаване на резервите, така и за междубанковите плащания. Среднодневните обеми на търговия от 120 млн. лв. подсилват впечатлението за отлична ликвидност на междубанков пазар. На 15 ноември БНБ проведе аукцион за продажбата на последните 20 млн. лв. десетгодишни държавни съкровищни облигации. Общият обем от 80 млн. лв. беше пласиран и емисията бе затворена. Средната годишна възвръщаемост от инвестицията се установи на 5%, след като в началото на октомври тя бе 5.23% на годишна база. На 22 ноември Централната банка е насрочила аукцион за пласирането на тримесечни държавни съкровищни бонове. Съгласно условията, дадени от Министерството на финансите, те са безлихвени с обща номинална стойност от 12 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност автоматично ще се приеме за стойност на основния лихвен процент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във