Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ РАСТАТ

С наближаването на последния срок за регулиране на минималните задължителни резерви лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни левови депозитни сделки на междубанков паричен пазар растат, а паричната маса в системата остава сравнително постоянна.На 3 октомври изтича последният срок, до който всички търговски банки трябва да регулират салдата по сметките си при Българска народна банка. Осем процента от всички привлечени средства от фирми и граждани трябва да са в постоянна наличност или по безлихвените сметки на банките в Централната банка в български левове или в швейцарски франкове, щатски долари и евро, или да са в касите на съответната банка. През отделните дни на едномесечния период тези наличности могат да са по-малки или по-големи, но в края на месеца сборът им трябва да е по-голям или равен на сумата от изискваните резерви през дните от периода. Този факт, както и наближаването на края на календарния месец септември, когато приключва третото тримесечие и обикновено паричните потоци към бюджета са по-големи от обичайните, кара част от участниците на пазара да поддържат повече левови авоари по сметка при БНБ. В същото време общите левови наличности в банковата система се запазиха на относително стабилни нива, като в началото на периода те бяха 250 млн. лв. и в края достигнаха 230 млн. лева. Превесът на търсенето над предлагането на най-търгуваните овърнайт левови депозити на междубанков пазар тласна лихвените проценти от 2.5%, колкото те бяха в края на предишния едноседмичен период, до 3.3% в края на тази седмица. Котировките евро/лев също сигнализираха за дефицит на левове на пазара. В резултат на по-слабия интерес към закупуване на евро цената им от 1.9471 в началото на седмицата се понижи до 1.9461 в края й. Първите два дни от новата работна седмица са последни от месец септември и, както споменах, тогава се очаква изходящите левови потоци към сметките на хазната в БНБ да са по-големи от обикновено. Това ще изостри глада за свеж левов ресурс, в резултат на което лихвите могат да се повишат и до 5% на годишна база. Единствено равностойни насрещни парични потоци от бюджета към банките могат да парират напрежението на пазара, както и крайни продажби на евро срещу левове на Централната банка. От сряда 1 октомври до 15 октомври банките ще получат на равномерни порции сумата от 260 млн. лв., необходима им за изплащане на пенсии и социални помощи, в резултат на което левовата ликвидност в системата ще се подобри, а лихвените проценти по овърнайт депозитите ще се понижат. На 23 септември Министерството на финансите проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Общото предложено за продажба количество от 12 млн. лв. бе изкупено изцяло. В наддаването участваха 14 първични дилъри на държавни ценни книжа със съвкупни поръчки за 17.02 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена от 99.35 лева за 100 лв. номинал е равна на средната цена от предишния аукцион, но осигурява годишен доход от 2.59 процента. Той е по-висок от предишните 2.56%, защото срочността на тази емисия е по-къса с един ден от предходната. Това е и новата стойност на основния лихвен процент, валидна от датата на емисията 24 септември. На 29 септември Българска народна банка ще проведе аукцион за продажбата на останалото количество от десетгодишната лихвоносна емисия съкровищни облигации с номинал 30 млн. лева. Тя е от отворен тип с предвидено общо количество от 50 млн. лева. На 2 юли 2003 г. бяха реализирани 20 млн. лв. от нея при средна годишна доходност от едва 5.91 процента. Книжата са с фиксиран лихвен процент от 5.75%, като начисляваните лихви ще се изплащат два пъти годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във