Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ ВИСОКИ

Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни междубанкови левови депозити през изминалата работна седмица се задържаха на относително високите нива от 3% на годишна база. Основната причина за това се крие във факта, че седмица по-рано юридическите лица платиха месечните вноски за данък върху печалбата, акцизи и данък към общините. Средномесечно по тези пера се отчисляват близо 200 млн. лв. и те трябва да влязат в хазната до 15-о число от месеца. Още толкова са превеждат и по ДДС (суми, които фирмите са задължени да внесат до 14-о число), а големите данъкоплатци - до 20-о число на месеца. Във финансовата система влязоха 300 млн. лева. Това са постъпления от крайни продажби на евро на Централната банка срещу левове, както и от насрещни преводи от хазната към търговските банки за изплащане на субсидии и за обезпечаване на регулярни разплащания на бюджетните организации с техни контрагенти. В резултат на това салдата по сметки на търговските ни банки при БНБ олекнаха със 100 млн. лева. От 360 млн. лв. преди данъчните плащания те намаляха до 260 млн. лева. С тази сума трудно могат да се обезпечават едновременно и междубанковите плащания, и минималните задължителни резерви, които всяка банкова институция трябва да поддържа при БНБ. Още в понеделник, първият работен ден от тази седмица, търсенето на левов ресурс превишаваше предлагането, в резултат на което депозитите на междубанковия паричен пазар се договаряха срещу лихва от 3.2% на годишна база. Общата наличност в системата беше 248 млн. лева. Оборотът през този ден беше 55 млн. лв., а на следващия, при непроменена обща наличност в системата, се понижи до 40 милиона. За сравнение - оборотът на междубанковия паричен пазар при балансирано предлагане и търсене гравитира около обичайните 70 млн. лева. През следващите дни общата наличност в системата достигна 260 млн. лева. Предлагането на ресурс се повиши, като новия баланс на пазара на овърнайт депозитите се установи на по-ниските нива от 2.7 процента. Ресурс се предоставяше за една седмица срещу 3.5% в началото и срещу 3.2% в края на периода. В същото време за пласирани средства в евро на международните финансови пазари банките ни получаваха едва 2 процента. Лихвените проценти на левовия междубанков пазар ще се понижат едва след като общите наличности на банките по сметките им в БНБ се повишат над 300 млн. лв., а това ще стане вследствие на допълнителни постъпления в системата от бюджета или ако банките продадат евро на Централната банка срещу левове. На 25 август по поръчка на Министерството на финансите Българската народна банка ще проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове с номинална стойност 12 млн. лева. Плащането на придобитите ДЦК ще се осъществи два работни дни по-късно. На следващия работен ден, 28 август, сметките на първичните дилъри ще бъдат заверени с точно 12 млн. лв. от падеж на ценни книжа, закупени преди три месеца. Това е и единственият падеж на книжа през този месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във