Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ СТАБИЛНИ

Лихвените проценти, прилагани при депозитните сделки на междубанковия левов паричен пазар, остават стабилни въпреки големия приток на свеж левов ресурс.През изминалата седмица еднодневните депозити, които продължават да заемат над 90% от общия обем на сключените сделки на паричния пазар се договаряха при неизменните 2.1% на годишна база. Нека да си припомним, че смятано от 7 юни, Българската народна банка вече купува и продава в неограничени количества евро срещу левове при един и същ фиксиран обменен курс от 1.95583 лева за 1 евро. Това на практика дава възможност на търговските банки много бързо и без каквито и да е допълнителни разходи от гледна точка на такси, комисиони и курсови разлики да превалутират авоарите си от евро в левове, и обратното. От друга страна, това означава, че отсега нататък лихвените проценти, при които ще се търгува левовият ресурс на междубанковия пазар, ще се влияят пряко от лихвените равнища, на които се разменя евроресурсът на международните финансови пазари, както и от лихвената политика на Европейската централна банка. В този смисъл ЕЦБ придобива по-голямо влияние върху лихвените проценти, при които се осъществяват сделките с левов рсурс, отколкото БНБ. В понеделник общите левови наличности по сметки на търговските ни банки в Българска народна банка възлизаха на 300 млн. лева. В резултат на постъпления от бюджета и най-вече на започналите преводи за изплащане на пенсии, обичайни за началото на всеки месец, чиято обща сума е 290 млн. лв., авоарите на банковата система нараснаха до 450 млн. лв. в края на седмицата. Въпреки драстичното подобряване на левовата ликвидност лихвите по овърнайт депозитите запазиха самообладание и се задържаха в тесните граници между 2 и 2.3% на годишна база. По-дългите срокове - от една седмица до един месец, се търгуваха при нива от 2.5 до 3 процента. Среднодневните обороти от около 70 млн. лв. си остават сравнително ниски спрямо стойностите от 140 млн. лв., каквито наблюдавахме през първите пет месеца на годината. През следващата работна седмица юридическите лица трябва да преведат на хазната акцизите и ДДС, както и данъка върху печалбата и данъка към общините (до 15-о число на месеца). В резултат на тези транзакции очаквам както обикновено от банковата система да излязат над 200 млн. лв., които ще се пренасочат към единната бюджетна сметка, поддържана единствено и само при БНБ. Ето защо през първата половина на периода ще се създаде известно напрежение на междубанковия паричен пазар поради недостиг на свеж левов ресурс. Той обаче може лесно да бъде туширан чрез крайни продажби на евро срещу левове.Търговията с държавни ценни книжа на вторичния междубанков пазар продължава да е много активна и динамична. Отново най-много сделки се договаряха с книжа с остатъчен срок до падежа около пет години, както и с деветгодишните облигации. Двугодишните срокове се договаряха при средна възвръщаемост на инвестициите във вътрешен държавен дълг от 4.30 процента.Четири - и петгодишните срочни книжа се търгуваха съответно при 4.8 и 5.1% годишна доходност. Седемгодишни ДЦК се договаряха при 5.3%, а тези с остатъчен срок от девет години - на нива от 5.4 до 5.8 процента. Среднодневният брой на регистрираните от централната банка сделки беше 10 броя, което е относително голям обем за мащабите на родния пазар транзакции. През юли ще се проведе само един аукцион за продажба на държавни ценни книжа и той е насрочен за 26 юли. Това е една от причините вторичната търговия с ценни книжа да е така активна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във