Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ СПОКОЙНИ

Лихвените нива на паричния пазар, при които през изминалата седмица се договаряха междубанковите депозитни сделки, останаха на сравнително спокойните нива от около 2% на годишна база. Левовите наличности по сметки на търговските банка в БНБ се увеличиха от 600 млн. лв. (толкова бяха те на 6 декември) до 900 млн. лева. Точно през този период банките получиха авоари от близо 400 млн. лв., необходими за изплащането както на редовните пенсии, така и на коледните надбавки към тях. Това беше и основната причина лихвените проценти в края на предишната седмица да се понижат до 1.9% на годишна база. В началото на тази седмица юридическите лица превеждаха дължимите от тях ДДС, акцизи, както и данък печалба и данък общини. Обикновено по тези пера до 15-о число от месеца към хазната се насочват близо 300 млн. лева. Допълнителен разход за банковата система възникна и със започналото вече изплащане на пенсиите, в резултат на което наличните левове по сметките им в Централната банка започнаха да се топят. Лихвите, при които на междубанковия паричен пазар се търгуваха най-ликвидните еднодневни депозитни сделки, бавно, но сигурно се повишиха и по този начин се приближиха до лихвите, достигани на международните финансови пазари по депозити в евро от 2.05% на годишна база. Среднодневните обеми от 130 млн. лв., изпълнени предимно от овърнайт депозити, в съчетание със сравнително ниските лихвени проценти ясно говорят за спокойната и балансирана търговия с левов ресурс. Едноседмичните и едномесечните депозити пък се договаряха на нива от 2.3 и 2.5% на годишна база. През следващите работни дни се очаква част от натрупания бюджетен излишък да бъде похарчен. За отбелязване е фактът, че с парите от него левовата ликвидност в банковата система ще се подобри чувствително. В същото време разходването на сумите е предназначено за контрагенти на разпоредителите с бюджетни средства. Ето защо банките ще имат възможност дълго време след това да разполагат с тези суми. В този контекст очакванията ми са за трайно понижаване на лихвите по междубанковите депозити в левове и задържането им под нивата по аналогичните депозити в евро. Очакванията на всички участници бяха за дългосрочна и отлична левова ликвидност, а усилията им бяха насочени основно към намиране на алтернативи за инвестиции на свободните левове. Тук е мястото да се отбележи, че, смятано от началото на декември, минималните задължителни резерви, които банките поддържат по безлихвените си сметки в БНБ, се повишиха номинално с 220 млн. лева. Въпреки тази мярка, наложена по настояване на Международния валутен фонд, банките ни разполагат с достатъчно свободен ресурс както за продължаване на кредитната си експанзия, така и за инвестиции в по-нискодоходните държавни ценни книжа. В потвърждение на казаното дотук са резултатите от проведения на 13 декември аукцион за продажбата на едногодишни безлихвени държавни съкровищни бонове с номинална стойност 20 млн. лева. За придобиването им първичните дилъри се състезаваха с двойно по-голяма сума - от 40.95 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена е 97.18 лв. за 100 лв. номинал, а съответстващата й годишна доходност е точно 2.9 процента. За сравнение - на проведения в началото на 2004 г. търг също за продажба на едногодишна емисия беше достигната средна цена от 96.52 лв. за 100 лв. номинал и съответно годишен доход от 3.61 процента. За понеделник 20 декември Българска народна банка е насрочила аукцион за пласирането на петгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации с номинал 20 млн. лева. Емисията е от отворен тип, а предвидената от Министерството на финансите обща номинална стойност - до 100 млн. лв., ще стане факт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във