Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ НА ЛЕВОВИЯ ПАЗАР СЕ ПОКАЧВАТ

Лихвите по търгуваните левови депозити на междубанковия паричен пазар се покачват. Общата сума на левовете, с които банковата система разполага по сметки в Централната банка, остана сравнително голяма, но въпреки това търсенето на левов ресурс нарасна, в резултат на което цената му се покачи. Поредният регулационен период за минималните задължителни резерви, които всички търговски банки трябва да поддържат по сметките си в БНБ, изтече на 3 февруари. През последните работни дни преди тази дата в банките се намираха малко под 600 млн. лева, с които те осъществяваха своите и на клиентите си текущи разплащания и изпълняваха изискването на Централната банка за поддържане на минимални резерви. През този период от време депозитни сделки на междубанков пазар за срок от един ден се сключваха при около 0.5 процента на годишна база. Още в първия ден от новия период за регулация, както и бе прогнозирано в коментара от миналата седмица, овърнайт сделките вече се договаряха при 1 процент. Основната причина за това може да се търси единствено в повишеното търсене на левове. Някои от участниците на пазара се нуждаеха от ликвидност за покриване на текущи плащания. Друга част от банките бързаха чрез привличане на все още евтин левов ресурс да натрупат положителни разлики спрямо нивата на поддържаните резерви с идеята да ги изтъргуват по-скъпо в периода за плащане на данъци, когато по правило търсенето на левове се повишава. Доказателство за верността на това твърдение е факта, че през седемдневния период в банковата система всекидневно циркулираха около 650 млн. лв., което е с 50 млн. лв. повече в сравнение с размера в края на предишния месец.През последните работни дни от седмицата лихвените равнища, при които се котираха еднодневните междубанкови депозити, се закрепиха на 1.5 процента. Интересен е фактът, че обемът на търгувания левов ресурс за най-краткия възможен срок - 1 ден, е в съотношение 95 към 100 спрямо общия оборот на междубанковия пазар. Среднодневно 102.8 млн. лв. сменяха собственика си под формата на депозити и репо сделки, като 98 млн. лв. от тях се договаряха само за срок от един ден. Една от причините интересът на дилърите да се съсредоточи именно върху краткосрочните сделки е, че лихвените проценти при тях са най-ниски. Привлича ги и възможността за гъвкаво управление на левовата ликвидност на банката. Едноседмичните депозити се договаряха в широкия диапазон от 1.5 до 2.5 процента. Левов ресурс за срок от един месец се предоставяше при минимум 3 и максимум 4 процента. Съзвучни със ситуацията на паричния левов пазар са и резултатите от проведения на 4 февруари аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Те са тримесечни, сконтови и като срочност се вписват в инструментариума на паричния пазар. Достигнатата средна годишна доходност от продажбата им беше 4.54 процента. Срещу предложеното от Министерството на финансите количество от 12 млн. лв. номинал постъпиха поръчки за 28.16 млн. лв. и емисията бе пласирана изцяло. В аукциона взеха участие 20 финансови институции. Съгласно методиката за определяне на основния лихвен процент, считано от 6 февруари, датата на заплащане на книжата, новата му стойност е 4.54 процента. На 11 февруари Централната банка ще проведе аукцион за продажба на поредната порция от петгодишни държавни ценни книжа. Емисията е от отворен тип, а общото й количество от 90 млн. лв. се продава на части чрез провеждане на различни по време търгове. Първият от тях беше на 7 януари, когато се реализираха 25 млн. лв. номинал от тях. Сега се предлагат 20 млн. лв., а останалите 45 млн. лв., разпределени на две части по 25 и 20 млн. лв., ще се продават съответно на 8 април и 8 май. Достигнатата средна годишна доходност при реализирането на първия транш от съкровищните облигации през януари беше 6.83 процента. Тогава участник в първичната им продажба успя да се сдобие с част от тях при 6.9 процента. Най-ниската достигната възвръщаемост от инвестицията в тях е на ниво 6.55 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във