Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ИЗРАСНАХА ЛЯТНАТА СИ ДРЕХА

Лихвените проценти, договаряни на междубанковия паричен пазар по депозитни сделки за предоставяне и привличане на левов ресурс, като че ли се опитват да излязат от скроената им в началото на лятото дреха. Пряко влияние върху лихвените нива, при които се договарят междубанковите депозити, безспорно има левовата ликвидност в банковата система. Тя от своя страна е много чувствителна към плащанията от и към единната бюджетна сметка, която се поддържа в Българската народна банка. Друг важен фактор е възможността да се направи външно финансиране, при което търговските банки превалутират в левове авоарите си в евро и обратното. Това означава продажбата на евро с краен контрагент БНБ, срещу заверки по левовите им сметки при нея, тъй като недостигът на левове се случва доста често. Преди 7 юни тези операции можеха да се осъществяват само при условията на спот вальора. Ето защо дотогава бяхме свидетели на временни резки колебания на лихвените проценти, траещи не повече от два дни. Толкова бяха необходими за реалната продажба на еврото. Лихвените равнища, в зависимост от посоката на паричните потоци, кореспондиращи с бюджетната сметка, се колебаеха от 0.3 до 3.6 процента. Те винаги гравитират около тези на еврото, които от дълго време са фиксирани от Европейската централна банка на 2% на годишна база. От началото на юни банковите институции вече могат да продават еврото си и в същия работен ден, в резултат на което бяха обрани дори и малките лихвени колебания. Процентите на нашия паричен пазар са трайно обвързани с тези в еврозоната. Казаното дотук важи единствено и само за най-търгуваните еднодневни депозити, които съставляват над 90% от обема на всички търгувани депозити. Неслучайно на тяхна база се създава най-новият индекс наречен LEONIA, чиито стойности на практика ще бъдат равни на EONIA - действащия в Европейския съюз индекс за договорени овърнайт сделки. При депозитите, предоставени за една седмица, един месец и особено при по-дългите срокове, тази пряка зависимост от лихвите по еврото не важи. При тях влизат в действие простите пазарни принципи на търсене и предлагане. Ето защо и през изминалата работна седмица овърнайт лихвите продължиха строго да се придържат към 2% на годишна база, докато при сделките с по-голяма продължителност лихвените равнища свободно плаваха и при отделни сделки достигаха 10-процентовата граница. Имаше сделки за срок до един месец, договорени при 5% годишна лихва, както и такива със срок над един месец, но договорени при по-ниския 3% годишен доход. Станахме свидетели и на договорен заемен ресурс за над три месеца при 10% годишна лихва. Единствената обяснима причина за появата на тези космически лихви е, че банката, изпитваща нужда от свеж левов ресурс, е намерила възможност да го пласира, и то при по-висока лихва. Среднодневните обеми достигнаха 110 млн. лв., но са по-ниски от регистрираните от предишната седмица 140 млн. лева.На вторичен пазар на държавни ценни книжа като че ли останаха само купувачите. Желанието за продажба на ДЦК в банковите институции се изпари след обявяването на резултатите от проведения от БНБ в началото на месеца аукцион за продажбата на 10-годишни лихвоносни облигации. Тяхната доходност се понижи от 5.43 (при каквито нива те се търгуваха на вторичния пазар месец преди това) до 5.23 процента. Малкото сключени сделки бяха с книжа с падеж началото на 2010 и 2011 г. при годишен доход за втория притежател съответно 4.6 и 4.9 процента. На 25 октомври Министерството на финансите ще пласира чрез организиран от Централната банка търг 12 млн. лв. номинална стойност тримесечни безлихвени държавни съкровищни облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във