Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ СА ПОД ЗДРАВ КОНТРОЛ

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар се понижиха трайно, след като централната ни банка въведе от 7 юни единен разменен курс купува и продава на евро срещу левове. Спестявайки си по този начин разходите при преминаването от една валута в друга, търговските ни банки сега имат уникалната възможност да придобиват левове срещу евро, без това да им коства каквито и да е такси, комисиони и курсови разлики. Това е и основната причина, поради която лихвените проценти на българския междубанков паричен пазар да са напълно подвластни на лихвените равнища, при които се договарят сделките с ресурс в евро на международните финансови пазари. А там сделки с еднодневни депозити се сключват при 2% на годишна база. При немного по-високите 2.05% се търгуват пък едноседмичните депозити. Тримесечните депозитни сделки се договарят при около 2.1 процента. Левовият ресурс се търгува на междубанковия паричен пазар в тесните граници между 1.9 и 2.05% на годишна база за най-краткия - еднодневен срок. Едномесечните транзакции се регистрират на нива от 2.1 до 2.3 процента. Прави впечатление фактът, че оборотите на пазара драстично се понижиха и от доскоро достижимите среднодневни стойности от 130 млн. лв. сега едва достигат и половината на тези нива, т.е. 65 млн. лева. Все още обаче най-ликвидни са овърнайт сделките, които продължават да заемат над 90% от всички договаряни депозитни и репо сделки на свободния междубанков паричен пазар. Среднодневните левови наличности, които банковата система в момента поддържа по сметки в Българска народна банка и които са близо 300 млн. лв. вече са отлично контролируеми, единствено и само защото дилърите по всяко време могат да превалутират в левове част от наличностите си в евро, поддържани при първокласни европейски банки. Ето защо сега централната ни банка вече осъществява много повече валутни сделки, и то в двете посоки, т.е. в един и същи ден купува от едни участници на пазара и продава на други евро при фиксиран курс от 1.95583 лв. за 1 евро. През първите два дни на следващата седмица Министерството на финансите очаква по единната бюджетна сметка, поддържана при БНБ, да постъпят близо 80 млн. лева. Вследствие на активни покупки на евро от БНБ в края на изтичащата вече седмица наличностите по сметки на търговските ни банки се стопиха до близо 250 млн. лева. На дилърите със сигурност ще им се наложи да прибегнат до продажба на евро срещу левове с цел да си осигурят пари за предстоящи левови транзакции към хазната. На 24 юни StandardPoor's световноизвестната рейтингова агенция повиши кредитния рейтинг на България в чуждестранна валута от ВВ+(неинвестиционен рейтинг) на ВВВ- (инвестиционен рейтинг). Подобрението му се дължи на блестящите икономически перспективи и благоразумната фискална политика. Този факт сам по себе си ще способства за повишаване на чуждестранните инвестиции, с които ще се балансира така коментираният напоследък дефицит по единната сметка и ще се подпомогне икономическият растеж, а оттам ще намалее безработицата и ще се повишат доходите на населението. Част от тези инвестиции, естествено, ще се насочат и към държавните ценни книжа, емитирани от правителството на вътрешния пазар. Точно в момента те са много подценени и покупката им ще донесе сигурни печалби в близко бъдеще. Така например петгодишни ценни книжа в евро, емитирани от европейските правителства, се търгуват при годишен доход от 3.6 процента. Преди новината за повишаване на кредитния ни рейтинг да обиколи света, трудно можеше да се намери купувач на петгодишни левови ДЦК дори при доход от 5.7% на годишна база. Веднага след това обаче сделки се регистрираха при годишна възвръщаемост от инвестицията от 5 процента. На 28 юни Министерството на финансите ще предложи за продажба тримесечни държавни съкровищни бонове. Емисията е безлихвена, с общ номинал 12 млн. лева. Книжата се вписват идеално в инструментариума на паричния пазар, където за срок от три месеца еврото трудно може да се пласира над 2.1 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във