Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВИЯТ ПАЗАР ЗАПАЗИ СВОЯТА ЦИКЛИЧНОСТ

Левовете в банките вече са 740 млн. лв., което е доста повече от обичайните им нива. Наличието на много български пари в системата се очакваше, то е характерно за всеки първи месец от годината. През януари постъпват средства за плащане на лихви и главници по ЗУНК-облигации. Успоредно с това в системата влизат прибираните обратно от държавата в край на годината бюджетни средства. Всичко това обяснява както изобилието на левовете, така и разменните нива на междубанковите еднодневни депозити. Ресурс предлагаха всички участници на пазара и това естествено предопредели тенденцията към чувствително понижаване на овърнайт лихвите. И докато в началото на седмицата те бяха 1.0-1.2%, в четвъртък депозит за един ден се предлагаше вече срещу 0.4 процента. Разбира се, това е дъното. Още от следващата седмица левовият ресурс в системата ще започне да намалява, тъй като предстои плащането на данъци. Статистиката до момента показва, че в дните, когато се издължават налози, от системата излизат средно около 200 млн. лева. Успоредно с това следва да отбележим, че през месеца от падежи на ДЦК ще постъпят около 120 млн. лв., а за покупка на нови ДЦК от банките ще излязат около 67 млн. лева. Или парите в системата няма да паднат чувствително под 500 млн. лева. Тези средства ще са напълно достатъчни за нормалното поддържане на минималните задължителни резерви, и лихвените проценти по овърнайт депозитите не следва да надвишат нивата от около 1.5 процента. В понеделник Министерството на финансите предложи на аукцион 25 млн. лв. петгодишни ДЦК с лихвени плащания на всеки шест месеца и купон от 7% на годишна база. Това беше първият от четирите търга, на които се продава тази емисия. Нейната обща номинална стойност е 90 млн. лева. За предлаганите 25 млн. лв. бяха подадени поръчки за 63 млн. лв. номинал. Най-високата доходност достигна 6.90%, а най-ниската бе 6.55 процента. Средната цена на одобрените поръчки е 100.71 лв. за 100 лв. номинал, която отговаря на доходност от 6.83 процента. Тя е по-ниска от тази на последните аукциони за петгодишни ДЦК и свидетелства за завишен интерес на участниците на пазара към този вид книжа. Понижаването на достигнатата доходност в известен смисъл се очакваше заради многото левове в банките. Забелязва се повишен интерес и към седемгодишните ДЦК. През изминалата седмица купувачите бяха готови да ги вземат при доходност от 7.4 процента. Такава беше цената на реално регистрираните сделки. Чувствително нарастване на търсенето се очаква и на аукциона на 14 януари. Там ще бъдат предложени до 30 млн. лв. номинал седемгодишни ДЦК от емисия с общ номинал 70 млн. лева. Остатъкът от нея ще се пласира на още три аукциона в рамките на годината. Лихвените плащания по емисията са на всеки шест месеца с купон от 7.50 процента годишно.След изплащането на лихви и главници по ЗУНК-облигациите, както и след обявяването на значително по-нисък процент на купона за следващите шест месеца на доларовите облигации в размер на 2.79965% се забеляза известно понижаване на цените им. Тази седмица обаче те се стабилизираха на нива от 79.75% от техния номинал. Липсата на алтернативи за доларови инвестиции в страната, както и широкият спред в цените на брейди книжата, дава основание да очакваме, че в близко бъдеще ще се повишат и котировките на ЗУНК-овете.През изминалата седмица продължи продажбата на първата за годината целева емисия, предназначена за граждани. Емисията е двугодишна с шестмесечни лихвени плащания с годишна лихва между 5.5 и 7 процента. Тя ще се продава до 16 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във