Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВИЯТ ПАЗАР ЗАПАЗИ ХЛАДНОКРЪВИЕ

Датата 30 март винаги е била заредена с напрежение за левовия пазар. Всяка година до този ден приключват плащанията на окончателните данъци по Закона за корпоративното и подоходно облагане. Към хазната изтича значителен левов ресурс, а освен това на 3 април завършва едномесечният период, в края на който среднодневните салда по сметките на търговските банки в БНБ трябва да са не по-малки от изискваните минимални задължителни резерви, равни на 8% от депозитната им база. Тази година обаче бележи изключение от практиката, тъй като лихвите за левов ресурс, предоставен на овърнайт депозит на 1 април, бяха около 1.45 процента. За сравнение миналата година нивата им достигнаха 7.5 процента. Обяснение на този факт може да се търси както във високата левова ликвидност, подплатена със среднодневен левов ресурс в банковата система от около 660 млн. лв., което е нетипично за март, така и в твърде ниския обем на средствата, излезли под формата на данък печалба. За периода 28 март - 1 април, когато той се плаща, от банките са излезли само 93 млн. лв. при очаквани около 200 млн. лева. Седмицата започна с около 512 млн. лв. в банковата система, докато в четвъртък средствата вече бяха над 630 млн. лева. При около 130 млн. лв. валутни средства на банките в БНБ това е значително надвишение на необходимите им минимални задължителни резерви. Една от причините за това бяха и стандартно превежданите в началото на всеки месец пенсии за близо 80 млн. лева. През изминалата седмица в банковата система постъпиха и 65.656 млн. лв. от падеж на ДЦК. Нетното постъпление от ДЦК обаче намалява до 53.6 млн. лв., защото в понеделник бяха продадени тримесечни ДЦК за 12 млн. лева. Заявките на въпросния търг превишаваха около 2.5 пъти предлаганото количество, което потвърждава тенденцията от началото на годината, че се понижава доходността на продаваните на първичния пазар тримесечни съкровищни бонове. Одобрените на аукциона поръчки съответстваха на доходност в диапазона от 3.95 до 4.20% на годишна база. Основният лихвен процент, определян на основа на средната доходност на аукциона, се свлече до 4.08 срещу 4.43% преди месец.Въпреки високите си цени държавните облигации се търсеха от крайни клиенти на вторичния пазар още от деня на емитирането им. Сделки със седемгодишните ДЦК се сключваха при цени, даващи доходност в диапазона 6.93 - 6.98 процента. Емисиите със срок, близък до пет години, пък се търгуваха между 6.40 и 6.50 процента. Наличието на много левове в системата естествено предполага да се запази тенденцията търсенето на ДЦК да надвишава предлагането им. Затова и се очаква голям интерес към предстоящия аукцион в понеделник, когато отново ще бъдат предложени петгодишни лихвоносни съкровищни облигации. Емисията е с шестмесечни лихвени плащания при фиксирана лихва от 7% на годишна база. Ще бъдат предложени 25 млн. лв. номинал от нея. На предишните два аукциона на 9 януари и на 13 февруари бе достигната средна доходност съответно от 6.83 и 6.52 процента. Пазарът очаква на предстоящия аукцион средната доходност на одобрените поръчки да се понижи под достигнатите преди два месеца 6.52 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във