Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ СЕ ЗАЛЕЖАХА

Все по-трудно се намират алтернативи за инвестиране на левовия ресурс, натрупан в банковата система, така че да носи приличен доход. Към 31 декември 2003 г. левовата компонента на активите на банковата ни система е 8600 млн. лв., като общата сума на активите е с равностойност на 17 300 млн. лева. В тази сума валутните активи са приравнени към лева по фиксинга на съответната валута. От тях 4200 млн. лв. са паричните средства на каса, както и по текущи сметки и срочни депозити в други финансови институции. Портфейлът на банките от ценни книжа е за общо 2600 млн. лева. В тази сума влизат и 1500 млн. лв., инвестирани в държавни ценни книжа, които българското правителство пуска на вътрешния пазар. Кредитният портфейл на банковата ни система е нараснал до 9400 млн. лева. Материалните и нематериалните активи са оценени на 1100 млн. лева. В пасивната част на баланса стоят общо 12 100 млн. лв. привлечени средства, в т.ч. левове и валута от нефинансови институции и други клиенти. От тях 8%, или 990 млн. лв. търговските ни банки трябва да държат в наличност, и по сметки при Българска народна банка (както в левове, така и в щатски долари, в евро и в швейцарски франкове). В момента левовете на банките, поддържани по безлихвените им сметки в Централната банка (които служат и за минимални задължителни резерви), са 500 млн. лева. Те са напълно достатъчни както за обезпечаване на левовите междубанкови разплащания, така и за поддържане на минималните задължителни резерви, защото освен на тях банките разчитат на левовите си касови наличности, които са 200 млн. лв., както и на валутните си наличности, предимно в швейцарски франкове и в щатски долари. Част от тези левови наличности могат да се използват за закупуване на държавни ценни книжа, за закупуване на корпоративни акции или облигации, както и за закупуване на евро, с цел последващи покупки на по-ликвидни финансови инструменти. Поради тази причина, както и поради активното търсене на евро срещу левове на междубанковия пазар курс продава отново надскочи този на БНБ (1.95583 лева) и достигна 1.9559 лева за 1 евро. В резултат на което част от участниците на пазара се възползваха от Закона за БНБ и напазаруваха евро от Централната банка за 80 млн. лева. Единствената оставаща алтернатива за свободните левове е да бъдат депозирани в друга търговска банка, защото по закон централната ни банка не е пряк участник на паричния пазар. През изминалата работна седмица среднодневните обороти на междубанковия паричен пазар достигнаха сравнително високите стойности от 110 млн. лева. През цялата седмица предлагането на левов ресурс доминираше над търсенето. Липсата на активен интерес към левовия ресурс беше убедителна причина лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки да се понижат от средния за предишната седмица 1 процент до едва 0.4% на годишна база през тази седмица.В началото на следващия едноседмичен период, който е и първи от месец февруари, банките очакват да получат около 100 млн. лв. за изплащане на пенсиите. Тези средства остават за известно време на разположение на дилърите поради чисто технически и оперативни причини - най-вече невъзможността в един ден крайните им получатели да ги изтеглят. Ето защо и през следващата седмица левовата ликвидност в банковата ни система вероятно да си остане отлична, а лихвените проценти на междубанковия паричен пазар ще се задържат сравнително ниски в диапазона на 0.5% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във