Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЛАСТВАТ

Левовите наличности в банковата система си остават големи и по този начин лихвените нива, при които се договарят еднодневните депозитни сделки, остават сравнително ниски.През декември Министерството на финансите преведе по сметки на разпоредителите с бюджетни средства, които те поддържат в търговските банки, част от натрупания през годината излишък и по този начин спомогна за значителното подобряване на левовата ликвидност на пазара. Все още част от тези средства са на разположение на банковата общност, ясен белег за което са както големите общи левови наличности по сметки в БНБ, така и сравнително ниските лихвени проценти, при които се търгува левовият ресурс на междубанковия пазар. За отбелязване е фактът, че банките са привлекли от фирми и граждани общо равностойността на 20 млрд. лева. Едва 8.6 млрд. от тях с в левове, а останалите са преобладаващо в евро и 3.6 млрд. лв. са в други валути. От тях 8%, или точно 1.6 млрд. лв. те са принудени да държат по безлихвените си сметки в Централната банка под формата на минимални задължителни резерви. В момента банките разполагат с близо 900 млн. лв. по сметки при БНБ, като оставащите 700 млн. лв. те обезпечават с наличности по валутните си сметки там. Среднодневните обороти на еднодневни депозитни сделки през седмицата бяха 170 млн. лв. срещу 180 млн. лв. през предишния едноседмичен период. До 14-о и 15-о число от месеца юридическите лица трябваше вече да са превели дължимите от тях акцизи и ДДС, както и данъка върху печалбата и данъка към общините. Обикновенно тогава в хазната постъпват 300 млн. лева. Това се случи и сега, защото наличностите в системата, които на 9 февруари бяха 1.1 млн. лв., се стопиха до 800 млн. лв. в средата на настоящия период. Ето защо в края на предишния едноседмичен период лихвите по договаряните овърнайт депозити гравитираха около 1.87%, докато в началото на сегашния те се повишиха до 1.94% на годишна база. Едноседмичните периоди се търгуваха в тесните граници от 2.3 до 2.4%, а едномесечните - при близките стойности от 2.4 до 2.5 процента. През следващата работна седмица не очаквам каквито е да е съществени изменения в състоянието на ликвидността в банковата система. Ето защо задържането и дори понижаването на установените през този период лихвени нива от 1.92% ще станат факт.На 21 февруари Министерството на финансите ще проведе аукцион за продажбата на петгодишни държавни съкровищни облигации. Емисията е лихвоносна, лихвите ще се начисляват при 3.75% на годишна база и ще се изплащат два пъти годишно. Общото количество на емисията не е обявено. Сега Министерството на финансите предложи за пласиране 25 млн. лв. номинална стойност. Предвиждат се и последващи отваряния на емисията. За покупката им първичните дилъри се състезаваха с поръчки за общо 108.3 млн. лв., подадени от 25 първични дилъри (от общо 26). Тези факти говорят повече от красноречиво за огромния интерес към книжата. Голямата конкуренция беше в основата за достигнатата сравнително ниска средна годишна доходност. Тя е 3.44 процента. За сравнение възвръщаемостта от инвестиция в германски ДЦК е 3 процента. Следващият аукцион е насрочен за 21 февруари. Тогава финансовото ведомство е предвидило да реализира 15 млн. лв. безлихвени държавни съкровищни бонове. Трябва да се отбележи, че достигнатата средна годишна доходност от реализацията им на първичния пазар вече не се приема за основен лихвен процент. Лихвоносни книжа ще бъдат предложени отново на 7 и 14 март. За тогава Министерството на финансите е предвидило продажбата съответно на десетгодишна и тригодишна емисия ДЦК. Всяка от тях е с номинал по 25 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във