Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ ПРЕЛИВАТ

Общата сума на подържаните от търговските банки левови авоари в Българска народна банка достигна 580 млн. лв. през миналата седмица. Десетина дни по-рано те бяха 520 млн. лв., а в края на първата десетдневка на октомври се бяха свили до едва 420 млн. лева. Тогава бе периодът на данъчните плащания и юридическите лица насочиха огромни суми към хазната. Единствено еврото от банките, продадено на БНБ, успя да парира огромния негативен ефект от липсата на свеж левов ресурс, необходим както за обезпечаване на междубанковите преводи, така и за поддържането на минималните задължителни резерви. Това беше и основната причина лихвените проценти по най-търгуваните овърнай депозитни сделки на междубанковия паричен пазар да се задържат на относително високите и стабилни нива от 2.05 процента. Непосредствено след периода на данъчните плащания, чийто краен срок беше 15-о число от месеца, паричните потоци обърнаха посоката си. Общо над 120 млн. лв. се вляха в банковата система, а следователно и в реалната икономика. Това е и основната причина през изминалата работна седмица левовата ликвидност в банковата система да е в отлично състояние. Предлагането на свободен левов ресурс се увеличи чувствително. Въпреки това среднодневните лихвени проценти не паднаха под 2% на годишна база. Единствената причина се крие във факта, че съществуваше и адекватно насрещно търсене, и то от участници на пазара, които бяха готови да договорят покупката на левов ресурс срещу лихвени проценти, по-високи от прилаганите по еврото на международните финансови пазари. Среднодневните обороти достигнаха 125 млн.лв., което означава, че в действителност търсенето на левови средства е било интензивно.Поредният едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви изтича в средата на следващата работна седмица. Дотогава търговските банки трябва окончателно да приключат с регулирането на минималните задължителни резерви. В същото време по сметки в БНБ ще постъпят близо 100 млн. лв. от общо предвидените 295 млн. лв. за изплащане на пенсиите. Те съществено ще подобрят и без това отличната левова ликвидност в банковата система. Като се вземе предвид и фактът, че в момента няколко финансови институции вече са натрупали много свръхрезерви спрямо изискуемите задължителни такива, не изключвам вероятността през първите три работни дни на следващия едноседмичен период лихвените проценти чувствително да се понижат под 2% на годишна база. На 25 октомври БНБ проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени съкровищни бонове. Общото предложено количество от Министерство на финансите както обикновено беше с номинална стойност 12 млн. лева. Достигнатата среднопретеглена годишна доходност се установи на 2.44 процента. Това е и стойността на основния лихвен процент, в сила от датата на емисията (27 октомври). На 1 ноември БНБ ще проведе аукцион за реализация на част от седемгодишни държавни съкровищни облигации. Емисията е с падеж февруари 2011 г. и е от отворен тип, т.е. общото й количество от 80 млн. лв. номинална стойност се продава чрез четири различни търга, като на всеки един от тях се реализират по 20 млн. лева. Досега са проведени два такива, а последният е предвидено да се проведе до края на 2004 година. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът, е 4.75% на годишна база, като начисляваните лихви се изплащат два пъти годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във