Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ ОТНОВО ОРЕДЯХА

Среднодневните левови наличности, с които банковите ни институции разполагаха през изминалата седмица, бяха 330 млн. лева. В тази сума влизат и по-голямата част от предвидените общо 260 млн. лв., които постъпват в банковата система в периода между 1-во и 15-о число от месеца и са предназначени за изплащане на пенсии. Тази левова наличност беше напълно достатъчна за обезпечаването както на всички междубанкови плащания, така и за регулирането на минималните задължителни резерви. Среднодневните обороти от 95 млн. лв., в съчетание с относително ниските лихвени проценти, подсказваха наличието на лек превес на предлагането над търсенето на левов ресурс на междубанковия паричен пазар. През седмицата овърнайт депозити се договаряха при среднодневните 1.8% на годишна база. Това ниво е по-високо от 1%, колкото банките получават по предоставени средства в щатска валута на междубанковия пазар, и е по-ниско от 2% по депозити в евро. В първите часове на понеделник търговията с еднодневни депозити стартира от 2 процента. Вследствие на засиленото предлагане на свободен левов ресурс цената му през следващите дни при отделни сделки падна до 1.5 процента. Засега продължават да са само спомен, а и едва ли скоро ще бъдем свидетели на достиганите в началото на юли 0.5 процента. До края на годината банките не могат да разчитат на каквито и да е масирани и дългосрочни левови постъпления, за да се очаква поевтиняване на левовия ресурс спрямо сегашните нива. Нека да обърна внимание, че от постъпилите близо 200 млн. лв. от хазната през юни под формата на депозити остана само добрият спомен, защото под една или друга форма те бяха инвестирани в по-печеливши начинания. Ето защо до оставащата единствена алтернатива за набавяне на свеж левов ресурс чрез крайни продажби на евро на Централната банка дилърите ще прибягват само когато наличностите в системата се стопят до около 200 млн. лв. и лихвите трайно се покачат над тези по предоставени депозити в евро. През август и септември Министерството на финансите ще проведе общо само два аукциона за продажба на лихвоносни държавни ценни книжа. В емисионният календар са предвидени продажби само на част от петгодишни съкровищни облигации. Търгът за пласирането на 15 млн. лв. от нея през този месец вече се състоя, така че предстои предлагането на 20 млн. лв. от същата емисия в началото на следващия месец. През октомври календарът за провеждане на аукциони за продажба на ДЦК е по-богат, но тогава са повече и падежите на закупени по-рано такива книжа. Както вече казах, на 4 август Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от петгодишна лихвоносна емисия ценни книжа. Номиналната й стойност ще се олихвява при 4.75% на годишна база, като лихвите ще се изплащат два пъти годишно. Общото й количество ще достигне 100 млн. лв. номинал. Досега са пласирани 20 млн. лв. от тях на 9 юли при достигната средна годишна доходност от 4.95 процента. За предложените за реализация сега 15 млн. лв. се състезаваха 37.15 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална продажна цена са 97.97, 98.33 и 99.55 лв. за 100 лева номинал. Отговарящата им годишна възвръщаемост е съответно 5.22, 5.13 и 4.85 процента. През изминалата работна седмица вторичният пазар на държавни ценни книжа не прояви голяма активност. Причина за това може да се търси и в отпускарския период. Малкото договорени сделки все пак дават ясен ориентир за нивата, при които се договарят ДЦК с различен остатъчен срок до падежа. Тези с падеж след две години се търгуваха при 4.2 процента. Тригодишните книжа са атрактивни при 4.5 процента. Петгодишните пък се търсеха при 5%, а шестгодишните - при 5.8 процента. Десетгодишният сектор вървеше при 6.2 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във