Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕТЕ НАТЕЖАВАТ

Левовата наличност в банковата система, която вече цяла седмица е близо 1 млрд. лв., започна да натежава, защото краткосрочното й инвестиране е възможно единствено и само на междубанковия паричен пазар. Всяка друга инвестиция е свързана с риск, защото купувайки държавни или пък корпоративни ценни книжа, не се знае дали платената цена ще бъде достигната в някакъв следващ момент след кратък период от време, когато нуждата от левов ресурс стане актуална. Като се имат предвид малките дневни обороти на БФБ-София, както и тези на междубанковия вторичен пазар на държавни ценни книжа, може да се заключи, че наличната в момента левова маса тежи и мотивира относително ниските лихвени проценти. Единствено фактът, че големи банкови институции излязоха на пазара с оферти за привличане на левов ресурс не позволи лихвените нива да бъдат смачкани до 1% на годишна база. Всекидневните обороти от 200 млн. лв. основно се дължаха на еднодневните депозитни сделки, които този път съставляваха целия оборот, т.е. други сделки просто не се сключваха. Среднодневните лихвени проценти се задържаха на 2% на годишна база - ниво, твърде близко до това в еврозоната, където овърнайт лихвите са 2.05%, но все пак по-ниско от него. През следващата седмица в банковата система ще се изсипят половината от предвидените общо 300 млн. лв. за изплащане на пенсии. В началото на месеца се превеждат и предварително разчетените суми за общините. Ето защо приключването на първия за годината месечен период за регулиране на минималните задължителни резерви ще премине под мотото за по-малко натрупани през периода излишъци. Лихвите ще се понижат и еднодневните депозити ще се търгуват под 2% на годишна база. На първичния пазар за държавни ценни книжа бяха продадени 20 млн. лв. номинална стойност, вместо предварително обявените в емисионния календар на Министерството на финансите 12 млн. лв. тримесечни книжа. Държавните съкровищни бонове са безлихвени и за последен път достигнатата на организирания от БНБ аукцион на 24 януари, средна проста годишна доходност автоматично ще се приеме и за основен лихвен процент. Всъщност новата му стойност е 2.45% и ще е валидна само до края на януари. Считано от 1 февруари, за размер на ОЛП ще се приема средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИЯ ( LEONIA - Lev OverNight Interest Average). Това е справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия паричен пазар. С тази си стойност ОЛП ще бъде в сила от първия до последния ден на календарния месец. Публикуването му ще става на ИНТЕРНЕТ-страниците на БНБ и в медиите, както и в Държавен вестник. Засега средната стойност на индекса от началото на месеца е 1.87 процента. Следващият аукцион за продажба на ДЦК ще се проведе 14 февруари, когато от финансовото министерство ще предложат на инвеститорите петгодишни държавни облигации. Очаква се продажбата им да става както срещу парични средства, така и чрез замяна срещу книжа от по-стари емисии. Такива са емитираните през 2001 г., но те бяха изкупени още в началото на мандата на това правителство. Ето защо притежателите на такива ДЦК очакват сега да ги заменят срещу книжа, издадени през 2002 г., чийто матуритет е близък с този на новопродаваните. На вторичния пазар на държавния вътрешен дълг четиригодишните остатъчни срокове се търгуваха на нива от 3.5% годишна доходност. При годишна възвръщаемост от 3.8% пък се договаряха книжа със срок шест години до падежа. На нива от 4.15 можеха да се намерят книжа с остатъчна срочност от девет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във