Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕВОВЕ ЗАЛЯХА ПАЗАРА

Левовете изригнаха като шампанско и заляха банковата ни система. Ролята на бутилката, от която под налягане излизаха левовите авоари, изигра хазната. Това бяха пари, спестени през изминалата 2002 г., за да бъдат похарчени в края на годината за запълване на финансовите пробойни - било в общинските бюджети, или например в Главното управление на пътищата. До последния работен ден на отминалата вече година Министерството на финансите разпределяше парите, ето защо наличната левова маса на банките по сметки при БНБ нарасна от 500 млн. лв., колкото тя беше непосредствено преди коледните празници, до повече от 600 млн. лева в първия работен ден от новата година. През трите работни дни между Коледа и Нова година дилърите от паричните пазари недоумяваха дали левовете в системата ще нарастват - вследствие на продължаващите финансови инжекции, или ще намаляват - заради издължаването на данъци и зануляване на салдата по сметките на бюджетните организации в търговските банки. В този момент на лутане лихвените нива по най-търгуваните овърнайт депозитни сделки се колебаеха между 0.5 и 2.5%, а котировките им се меняха ежеминутно. В първите дни от месеца преводите от бюджета към търговските банки, предназначени за изплащането на пенсии и за изплащане на суми по падежи на главници и лихви за притежавани ДЦК, увеличиха левовете в системата. През първите два работни дни те бяха над 130 млн. лева. Предлагането на левови депозити на междубанковия паричен пазар многократно превишаваше търсенето им, в резултат на което най-ликвидните - еднодневни срокове, се договаряха при 0.3 процента. Едноседмичните периоди се търгуваха при около 0.5%, а едномесечните - срещу около 2 процента. Среднодневните обороти от 80 млн. лв. заедно със сравнително ниските лихви ясно показват, че в банковата ни система съществува свръхлевова ликвидност и това състояние ще се запази до края на месец януари. До края на идващата седмица общо 240 млн. лв. трябва да са на разположение на банките за изплащане на пенсиите. Други 120 млн. постъпват за изплащане на лихви и главници по притежавани от първичните дилъри и техните клиенти държавни ценни книжа. Тук влизат също лихвите и поредната - четвърта, погасителна вноска по държавните дългосрочни облигации, емитирани по ЗУНК. В същото време Министерството на финансите ще успее да извади от обращение едва 30 млн. лв. срещу продажба на ново количество ДЦК. В резултат на това нетното постъпление от около 300 млн. лв. ще оказва съществено влияние върху междубанковия паричен пазар, където овърнайт депозитните сделки едва ли в скоро време ще надскочат цената от 1.25%, на каквато се търгуват щатските долари, които се приемат от централната ни банка и като резервна валута. Депозитите в евро продължават да се договарят срещу 2.85 процента. Очаквам банките, които в момента поддържат минимални задължителни резерви и във валута, да изтеглят част от тях с цел да печелят от лихвения диференциал между цената на привлечените левове и предоставените депозити в долари и евро. За миналата година привлечените средства в банковата ни система се увеличиха с 1.3 млрд. лева. От 8.7 млрд. лева в края на 2001 г. те достигнаха 9.96 млрд. лева. Това увеличение подпомага подобряването на ликвидността на банките, както и пазара с държавни ценни книжа, които са основният, ако не и единственият обект на сделки на нашия паричен и капиталов пазар. През последните два месеца на изминалата година, вследствие на активното им търсене на вторичния пазар, доходността на седемгодишните ни държавни облигации се срина от 7.5 до 6.7 процента. Десетгодишните им събратя също отбелязаха огромно понижение и от малко над 8%, на колкото се търгуваха в началото на ноември, се понижиха до 7% в края на годината. На 6 януари Министерството на финансите е поръчало на Българска народна банка да проведе първия за годината аукцион, на който ще се разиграят 30 млн. лв. номинал от десетгодишни съкровищни облигации. Предвидено е общата сума на емисията, която е от отворен тип, да бъде едва 50 млн. лева. Купонните плащания ще стават на всеки шест месеца, като с последното ще се издължи и главницата. Номиналът й ще се олихвява при 7.5% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във