Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛЕТАРГИЯ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

Изминалата седмица не отбеляза промяна в пазарната ситуация. Търговията с облигации се извършваше при непроменени равнища и без съществено отклонение в обемите. Вътрешният пазар на държавни ценни книжа не отбеляза оживление и въпреки отсъствието на аукциони за предлагане на нови количества ДЦК вторичният пазар не регистрира повишено търсене и изтъргуваните обеми бяха повече от скромни. Обичайно котировките бяха с широк спред и слабото предлагане отговаряше на занижения интерес. Доходността по тригодишните облигации е 3.10%, при петгодишните - 3.45%, и десетгодишните - 4.00 процента.При книжата, деноминирани в евро, ситуацията е подобна. Емисията с остатъчен период до падежа пет години се търси на цена 109.60-110.00, а книжата до 2018 г. - при цени 113.50 - 114.00 евро.Външните емисии облигации на българското правителство, които също са деноминирани в евро, достигнаха котировки от порядъка на 108.00-108.20 за тези с падеж 2007 г. и 123.90-124.30 за книжата с падеж 2013 година. Доларовата емисия се търгуваше при нива 122.50 - 122.90. Нивата при брейди облигациите останаха непроменени - 100.20-100.60 щ. долара. Летаргията, обзела вторичния вътрешен пазар на ДЦК, се отнася и за търговията със ЗУНК-облигациите. Търсенето на книжата, деноминирани в щатски долари, надвишаваше равнищата от 99.30 до 99.50 долара. Приблизително такъв е интересът и към деноминираните в евро превалутирани от доларовата емисия книжа. Външните корпоративни книжа на МобилТел се задържаха на нива около 105.00 евро. Книжата на Европейската инвестиционна банка се котираха на цена от 104.50 лева.Сделките с облигации, извършвани на Българската фондова борса, отново бяха с обем около 1 млн. евро. Наред с обичайния висок интерес към ипотечни облигации, издадени от банки, се изтъргуваха относително добро количество корпоративни облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във