Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Към нови хоризонти

Когато нещо не върви, то трябва да се промени - постепенно или радикално. Така постъпиха и два от бившите приватизационни фондове, преродили се с времето в холдинги. Без да стоят със скръстени ръце и да чакат неволята да им помогне, с по едно решение на общото си събрание те поеха по нова посока на развитие.


Акционерите на


ТК - холд АД

са одобрили предложението на мениджърите му до 3% от общия брой на акциите, издадени от дружеството да бъдат изкупени в следващите три години. Уговорено е също така, ако в посочения срок това не се случи, съветът на директорите на холдинга да има право по своя преценка да удължи процедурата с още една година или въобще да я прекрати.


Мениджърите ще имат правото да определят и сроковете за начало и край на обратното изкупуване. Минималната цена, от която ще започне то, ще е равна на 85% от минималната среднодневна борсова цена за една акция в последните 52 седмици преди началото на обратното изкупуване. Максималната им стойност пък ще се равнява на 85% от най-високата среднодневна борсова цена за една акция в посочения срок.


Съветът на директорите ще определи инвестиционния посредник, който ще обслужва обратното изкупуване, а също така и ще уточни всички останали условия и реда за изпълнение на процедурата.


Общото събрание е дало право на мениджърите да се разпореждат с изкупените собствени акции. Основната цел е да се подкрепи цената на акциите на ТК - холд с оглед на несигурната пазарна конюнктура на БФБ-София, на намалената ликвидност на капиталовия пазар, подценeността и наличието на свободен паричен ресурс на дружеството. Справката във финансовия му отчет за полугодието показва, че холдингът държи в брой и в безсрочни депозити общо 178 хил. лв. суха пара. Преди година те са били само 39 хил. лева. Увеличението се дължи основно на повечето приходи от дивиденти. Това е резултат от стабилизирането на дейността на част от дружествата през миналата година, констатира отчетът на холдинга. Минимално са нараснали и приходите от лихви поради по-големия обем на финансирането за дъщерните компании.


Холдинговото дружество е с капитал 4 269 692 лв., разпределени в 4 269 692 акции, с номинална стойност 1 лв. всяка. До момента то не е придобивало или прехвърляло през тази година собствени акции. За първото шестмесечие на 2011 г. цените на акциите на бившия приватизационен фонд са се движили в диапазона от 2 лв. до 2.90 лв. за дял. За последно сделка с акциите на ТК - холд е имало на 25 август при цена 2.25 лева.


По друг начин отговори на предизвикателствата през тази година


Индустриална холдингова компания АД - София

Предложението на Борком ЕООД, който притежава 22.78% от капитала, за обявяване на холдинга в ликвидация вече е факт. Това се е случило на проведената среща на акционерите, които са изразили недоволството си от факта, че за поредна година компанията приключва с отрицателен финансов резултат. А освен че тенденцията е да се увеличат загубите на фирмата, липсват и позитивни перспективи за следващите месеци, смятат хората от Борком. През последните години холдингът има приходи само от лихви, което е и причината за влошаване на състоянието му. Той приключи първото полугодие на 2011-а със загуба от 23 хил. лева. На червено завършва и през последните три години.


Акционерите са определили осемнадесетмесечен срок за приключване на ликвидацията на бившия приватизационен фонд. Той ще започне да тече от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите на холдинга да предявят вземанията си. За ликвидатор на дружеството е определен Георги Богданов, който в момента е член на борда на директорите и ще получава за това месечно възнаграждение в размер на 1200 лева.


Мениджърите - Борис Бояджиев, изпълнителен член, Борком ЕООД - председател, и Георги Богданов, загубиха местата си в съвета на директорите, освободени са от длъжност, а и от отговорност за дейността си в периода между 1 януари и 22 август тази година.


Основни акционери в Индустриална холдингова компания са Борком, в който едноличен собственик е Борис Бояджиев (с дял от 22.78%), и самият Борис Бояджиев (с 24.76%). Останалите книжа са собственост на други юридически лица (с 0.24%) и на група физически лица, които държат 52.22% от акциите с право на глас.


Компанията е наследник на Национален приватизационен фонд Св. Никола АД. През януари 1998 г. той беше преименуван в Индустриален холдинг Св. Никола АД, а от септември същата година носи наименованието Индустриална холдингова компания АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във