Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОЛЕДНОТО РАЗДАВАНЕ ПРОДЪЛЖАВА

Коледното раздаване на пари продължи и през новата 2005 година. Министерството на финансите разпредели близо 1 млрд. лв. между разпоредителите с бюджетни средства, чиито сметки са в търговските банки. В резултат на тези транзакции левовата ликвидност в банковата система се повиши рязко по време на коледните и новогодишните празници. Общата сума на салдата по сметки на банките в БНБ през първите два дни на новата година достигна рекордните 1.3 млрд. лева. Бюджетните разпоредители пък от своя страна използваха част от получените средства за разплащане със свои контрагенти. По тази причина част от тези средства ще останат трайно в банковата система, т.е. банките ще могат да ги използват според инвестиционните си приоритети - за закупуване на държавни ценни книжа или за подпомагане на кредитната си дейност.Първият ден от новата година се оказа и последен от поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви на търговските банки в БНБ. Сумите постъпваха от хазната в сметките на банките без какъвто и да е предварително обявен график, в резултат на което дилърите вече бяха натрупали големи по обем излишъци. Предлагането на свободен левов ресурс на междубанковия паричен пазар беше огромно, при липса на адекватно насрещно търсене. Търговията с левови депозити беше вяла и това доведе до понижаване на лихвените проценти по еднодневните депозити до 1.4% на годишна база. През останалите дни от първата работна седмица за годината среднодневните обеми нараснаха двойно и се колебаеха около 210 млн. лв., което бе показател за голямата активност на банките. Лихвените проценти от своя страна се устремиха нагоре в опит да достигнат тези, прилагани по депозитите в евро на международните финансови пазари. А те отстояваха позиции 2.05% по еднодневните депозити. На междубанковия паричен пазар обаче, предвид отличната левова ликвидност и превеса на предлагането над търсенето, лихвените равнища заседнаха на 1.85% на годишна база. Едноседмичните и едномесечните срокове се договаряха при нива съответно от 1.95 до 2.15 и от 2.2 до 2.5 процента. През следващата работна седмица юридическите лица ще трябва да преведат и първите за годината дължими ДДС и акцизи, както и авансовите вноски данък печалба и общински данъци. Очакванията ми се до края на периода близо 300 млн. лв. нетно да се насочат към единната бюджетна сметка, поддържана единствено и само в БНБ, вследствие на което състоянието на левовата ликвидност в системата ще се влоши. През последните работни дни от седмицата търсенето на левов заемен ресурс ще вземе надмощие над предлагането, а лихвите ще се изравнят с тези по еврото, т.е. ще достигнат 2.05 процента. През първия работен ден от годината Министерството на финансите успешно пласира поредните 15 млн. евро номинал от емисия държавни съкровищни облигации. Деноминираните в евро държавни книжа са с оригинална срочност от 15 години и падеж през октомври 2018 година. Общата сума на емисията, която е от отворен тип, трябва да достигне 200 млн. евро, като досега (и с тази продажба) са реализирани точно 100 млн. евро. До БНБ бяха подадени общо поръчки за участие в размер на 89.6 млн. евро, които надвишаваха с близо шест пъти предложеното за продажба количество. Огромният интерес към книжата доведе и до драстично повишаване на цената им. Доскоро търговията с тях, макар и мудно, се движеше около 109.5 евро за 100 евро номинал, но при тези нива липсваха обеми. Достигнатата среднопретеглена продажна цена се установи на 110.58 за 100, като отговарящата и годишна доходност е точно 4.95 процента. БНБ е насрочила за 10 януари провеждането на аукцион за продажбата на ДЦК с номинална стойност 25 млн. лв. със срочност до падежа от 10 години. Незнайно защо Министерството на финансите предлага точно половината от количеството, предвидено в обявения за януари емисионен календар, където самите те бяха фиксирали сумата на 50 млн. лева. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът, е 4.25% на годишна база, като начисляваните лихви ще се изплащат два пъти годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във