Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КНИЖАТА НОСЯТ НИСКА ДОХОДНОСТ

Държавните ценни книжа, емитирани от правителството за покриване на бюджетния дефицит, носят сравнително ниска доходност на годишна база и това е обяснимо. Емисионната политика на Министерството на финансите през 2005 г. ще се съобрази единствено и само с необходимостта от поддържане на пазара на ДЦК. Това ще стане чрез пускане на достатъчно по обем емисии. Трябва да се има предвид, че едно от първите неща, които впечатляват чуждестранните инвеститори в непозната за тях страна, е пазарът на ДЦК с всичките му компоненти - обеми и доходност, постигнати на първичния пазар до марж на цените и среднодневни търгувани обеми на вторичния междубанков пазар. Така че съществуването на такъв пазар е повече от необходимо.Бюджетният дефицит за настоящата година е предвидено да бъде не повече от 0.5 % от брутния вътрешен продукт, което представлява 170 млн. лева. От друга страна обаче, е планирано приходите от приватизация да са поне 180 млн. лв., които са достатъчни за покриването му. Така на практика емитирането на ДЦК за покриване на вътрешния бюджетен дефицит се обезсмисля. Единствено замяната на излизащите от обращение ценни книжа, поради настъпващ падеж с нови, дава основание на правителството да емитира. Точната сума на излизащия в падеж вътрешен дълг през 2005 г. е в размер на 310 млн. лева. Общият размер на вътрешния държавен дълг пък е 2.7 млн. лв., което е точно 11% от активите на банковата система. Трябва да се отбележи, че банките си остават основни играчи на пазара на ДЦК, въпреки че в него се включват и други финансови институции, фирми и граждани. По закон пенсионните и застрахователните дружества също трябва да влагат една определена част от активите си именно в ДЦК. В момента те притежават 700 млн. лв. номинална стойност ДЦК, което прави дял от 26 процента. В същото време финансовите институции са задължени да обезпечават салдата по сметки на разпоредителите с бюджетни средства чрез блокиране на български ДЦК. Това също е силен стимул за покупката им. Така слабото предлагане на нов вътрешен държавен дълг в съчетание с активното му купуване е основна причина за повишаване на цената на книжата, т.е. за понижаване на доходността им. Ето защо не трябва да се учудваме, че десетгодишните държавни съкровищни облигации се търгуват на нива от 4% на годишна база, като в същото време германските такива се договарят при 3.65 процента. Маржът се е свил до немислимите до скоро 35 пункта. Една от причините затова е и предстоящото ни присъединяване към Европейския съюз. На 28 март Българска народна банка проведе аукцион за продажбата на 15 млн. лв. номинална стойност на тримесечни държавни съкровищни бонове. До участие в наддаването бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност от 29.33 млн. лв., подадени от 18 първични дилъри на ДЦК. Достигнатата средна годишна възвръщаемост за инвестициите е едва 2.28 процента. Министерството на финансите е поръчало на БНБ провеждането на друг аукцион за 4 април, на който ще се предложат 20 млн. лв. номинална стойност тригодишни държавни съкровищни облигации. Всъщност това е вторият от поредицата търгове, на които ще се предлагат книжа от тази емисия, която е от отворен тип, и от финансовото ведомство не се обявили общо количество. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналът е 3.5% на годишна база. Достигнатата средна годишна доходност при продажбата на първите 25 млн. лв. номинал в средата на март беше 3.13 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във