Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Интерскай" излетя от БФБ

Комисията за финансов надзор отписа "Интерскай" АД, с. Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Решението е взето на 23 август. Отписва се и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 11 370 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

На 5 август се проведе извънредно общо събрание, на което всички акционери, притежаващи акции от капитала на фирмата, гласуваха единодушно решение за отписване на "Интерскай" АД от регистъра на публичните дружества, воден при Комисията за финансов надзор. Най-голям акционер е туристическата компания "Албена" АД, която притежава 11 369 999 книжа с право на глас (99.99% от капитала) на фирмата, която се занимава с превоз на пътници и товари и авиационни услуги със самолети и вертолети, както и обучение на летателно-технически персонал, а една акция е изпълнителния директор на "Албена" АД Красимир Станев.

Книжата на "Интерскай" АД бяха регистрирани на 5 март 2009 г. с цел търговия на регулиран пазар ("БФБ-София"). За периода от вписването му до провеждането на последното общо събрание не е сключена нито една сделка с акциите на фирмата, тъй като акционерите му не са ги предлагали за продажба. И това е причината съветът на директорите да свика това заседание с цел решаване на въпроса за необходимостта дружеството да продължи да бъде публично.

Основната дейност на "Интерскай" АД може да се разглежда в две направления: като летищен оператор на летателна прощадка "Лесново", и продажба на гориво и по-специално на авиационен бензин 100 LL. Към края на юни върху територията на летището са изградени три хангара за домуване на самолети, зали за обучение, ГСМ склад и други сгради. Летателната писта е с дължина 910 м, а е изградена и "Приемна сграда" (малка аерогара). Дружеството завърши полугодието с печалба  от 1.536 млн. лева. Основни му клиенти през второто тримесечие са "Авиоотряд Варна" ООД, "Спектър" АД, "Еър лукс" ЕООД, "Дарик Скай" ЕООД, "Албена" АД и други. С най-голям дял в приходите на дружеството са "Авиоотряд Варна" ООД и "Албена" АД.

Услугите, който "Интерскай" АД предлага са специфични и ограничени като търсене и предлагане. Основната задача, която си поставя мениджмънтът през тази година е постигане на съществено преимущество пред конкурентите - летателните прощадки в близост до София - в Долна баня и Ихтиман.

Дружеството е заявило пред Министерството на транспорта - ГД "ГВА", своето желание летателната площадка "Лесново" да бъде сертифицирана като "летище" и да добие правото да обслужва международни полети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във