Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"ИХ - Доверие" вдигна цената за "Хидроизомат"

Ниските цени на акциите на публичните дружества, предлагани  на "БФБ-София" от началото на годината, изостриха апетитите на мажоритарните собственици на различни компании. Някои от тях се възползваха от ситуацията и решиха да изкупуват книжата на малките акционери - за да бъдат по-спокойни за собствеността си или пък за да изтеглят  компанията от търговия на Българска фондова борса. За да се случи това обаче, документът, в който са изложени  условията на търговото предлагане, трябва да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор. За съжаление това е мисленето на част от българските собственици и мениджъри. От друга страна, това може би е нормално, след като масовата приватизация извади хиляди държавни компании от икономическия им уют и ги хвърли в студените води на пазарната икономика и на борсовата търговия - с всичките й възможности и изисквания.

Има два основни типа търгови предложения, регламентирани в закона. Първото е задължително и се прави, когато са достигнати определени прагове на дялово участие. Така притежателите на ценни книжа могат да се освободят от тях, ако не одобряват плановете за развитие на компанията, или на нови собственици  например. Доброволното търгово предложение може да бъде направено от акционер, притежаващ минимум 5% от акциите с право на глас, който би искал да придобие по-голям дял  или да промени статута на дружеството от публично в частно.

Всъщност  изкупуването на акциите на останалите акционери е неразделна част от стратегиите за сливания и придобивания, включващи регистрирани на фондовата борса дружества със съответните свободно търгуеми акции.

В началото на август търговите предложения за две фирми - "Хидроизомат" АД, София, и "Завод за хартия - Белово" АД, Белово, бяха временно спрени за доработка на документите им, свързани с  процедурата. Мажоритарните собственици обаче не се отказваха от намеренията си и подготвиха коригирани оферти, които Комисията за финансов надзор трябва да разгледа отново.
<!--[if-->

Софийският "Индустриален холдинг - Доверие" АД, който контролира 97.72% от книжата с право на глас, е подготвил търгово предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на "Хидроизомат" АД - водеща инженерингова компания, специализирана в проектиране и изграждане на хидро- и топлоизолационни системи на всички видове плоски и скатни покриви, основи на сгради, пътища, мостове, тунели и резервоари, както и други услуги, свързани с тази дейност. Офертата й е на цена от 1.43 лв. за един брой.

Сега мажоритарният акционер иска да събере и останалите 68 464 акции с право на глас, които не притежава. За да бъдат  придобити всички,  ще са необходими 400 214 лева.

Плановете на търговия  предложител са: след като приключи  процедурата и бъдат публикувани  резултатите от нея, да поиска отписване на фирмата от регистъра с публични дружества, който води Комисията за финансов надзор. А това означава, че ще спре и търговията с тези книжа на  Българска фондова борса. Стратегическите планове и намерения на мажоритарния собственик относно "Хидроизомат" АД предвиждат да запази непроменен предмета на дейност на фирмата, както и да разшири  пазарите й чрез поддържане на връзките със съществуващите и с привличане на нови клиенти.

PABOLUX S.A. пък е отправила търгово предложение към останалите акционери в "Завод за хартия Белово" АД при цена на акция от 2.25 лв., съобщиха от фирмата в Белово. Люксембургската фирма контролира 92.40% от капитала на дружеството, от които 59.21% пряко и още 33.18% непряко - след споразумение за съвместно управление с другия голям акционер PADILUX S.A.

Обект на търговото предложение са останалите 436 858 акции, или 7.61% от капитал, които са извън контрола на големите собственици. В момента с най-голям дял в този пакет е "Б енд К Трейд Компани" ООД, което притежава 4.11% от тези книжа и всъщност държи ключа към успеха на процедурата, т.е. PABOLUX S.A. да успее да отпише "Завод за хартия Белово" АД като публично, каквото е намерението му, записано в търговото предложение. Не се предвижда промяна в предмета на дейност на "Завод за хартия Белово", който произвежда известните продукти с марка Belana, тоалетна хартия, кухненски ролки, салфетки, носни кърпи и кърпи за ръце и други. Дружеството осъществява износ в 25 страни и има над 320 служители.

Комисията за финансов надзор все още не с е изказала по  отношение по двата проекта за коригирани търгови предложения. Акционерите и в двете дружества имат 28 дни за обмисляне на офертите на мажоритарните собственици. Но едва ли ще имат дилема при вземането на решение - и "Хидроимат", и "Завод за хартия - Белово", не разпределят дивиденти, рядко се сключват сделки с техните книжа, така че каква по-добра възможност да спечелиш от акциите, които имаш в тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във