Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Иде борсовият край на "Свилоза"

Фирмата "Свилоза" АД - Свищов, контролирана от предприемача Красимир Дачев, направи още една крачка към изпълнение на плана си за напускане на регулирания пазар на "БФБ-София". Общо 202 физически лица са приели търговото предложение на "А.Р.У.С. холдинг" АД  (90% от него са собственост на Красимир Дачев) към останалите акционери, като те са притежавали 459 388 акции. Други 20 юридически лица пък са продали 613 616 броя. Предложената цена за една ценна книга бе 5.50 лева. Срокът за приемане на офертата изтече на 7 януари.

В резултат на приключилото търгово предложение  "А.Р.У.С. холдинг" вече притежава пряко и непряко 30 688 878 поименни акции с право на глас, представляващи 96.64% от капитала и гласовете в общото събрание на "Свилоза" АД. Мажоритарният акционер  има споразумение за обща политика по управлението на компанията от Свищов с фирмата KBD AS Luxemburg, която притежава 4 млн. акции.

"А.Р.У.С. холдинг" започна търговото предложение с идеята да събере онези 6.74%, които държаха малките инвеститори. А крайната цел бе отписване на компанията от регистъра на публичните дружества. Това означава и спиране на търговията с тези книжа на "БФБ-София".  

С приключилото търгово предложение мажоритарният собственик  вече владее  пряко и непряко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество. Оттук нататък има няколко варианта за действие. В тримесечен срок "А.Р.У.С. холдинг" може да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери. За издаване на одобрение в КФН се представя такова предложение, а регулаторът се произнася до 14 дни от получаване на заявлението. В същото време и всеки акционер има право да изиска от търговия предложител (в случая "А.Р.У.С. холдинг") да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от приключването на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма. Цената в тези случай не може да е по-ниска от 5.50 лева.

Свищовската фирма е сред най-перспективните, които се търгуват на фондовата борса у нас. А и финансовите й резултати го потвърждават. Чрез основното си дъщерно дружество - "Свилоцел" ЕАД, тя е единственият производител у нас на сулфатна избелена целулоза и има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във