Банкеръ Weekly

Пари и пазари

... И ЗАМИРИСА НА ПАРИ

Банковата общност приключи успешно поредния едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви, който изтече на 3 ноември. Банките вече могат да управляват по-спокойно левовата си ликвидност. Парите в банковата система се повишиха до близо 500 млн. лв. в средата на седмицата, но преди това - към последните дни на октомври авоарите по сметки на търговските банки в Българска народна банка се стопиха до 230 млн. лева. Тогава еднодневните депозити се търгуваха средно по 4.5% на годишна база. Очакваше се, че през тази седмица лихвените нива ще се понижат до 1% заради притока на средствата за изплащане на пенсиите, които са 262 млн. лева. Това не се случи. Среднодневните лихви по овърнайт депозитите трайно се установиха на 1.5 процента. Пазарът бе балансиран, а среднодневно търгуваните обеми от 100 млн. лв. бяха малко по-високи от обичайните 70 млн. лева. Едноседмичните сделки се търгуваха при 2% при по-изразено търсене в края на периода заради предстоящите преводи към хазната на социалните осигуровки и ДДС, както и заради изплащането на пенсиите.До края на годината се очаква през сметки на търговските ни банки Министерството на финансите да превърти над 1 млрд. лева. Тази сума е резултат от натрупания до момента излишък от близо 850 млн. лева и при предвиден в закона бюджетен дефицит от 0.7% от брутния вътрешен продукт (263 млн. лева). Тези средства ще се използват за попълване на сметките на здравната каса, за подпомагане на общинските бюджети, за уреждане на закъснели задължения, както и за изплащане на 13-а пенсия и заплата. В резултат на усвояването на този ресурс левовата ликвидност в банковата ни система ще се повиши неимоверно много. Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар ще се понижат трайно под 1% на годишна база. В търсене къде да инвестират излишните пари част от дилърите ще предпочетат закупуването на държавни ценни книжа.В момента на вторичния пазар се търгуват бонове и облигации за 1.4 млрд. лева. Заедно с валутните книжа, емитирани на вътрешния пазар, общата им стойност достига 2.150 млрд. лева. От тях 880 млн. лв. са блокирани за обезпечаване на бюджетните средства, депозирани по сметки в търговските ни банки. Свободните книжа на стойност 1.270 млрд. лв. не се търгуват особено активно - това показва и статистиката на БНБ за регистрираните сделки с ДЦК. За изминалата седмица техният брой е едва пет, а общият изтъргуван обем - едва 5.4 млн. лева.На 3 ноември Българска народна банка проведе аукцион за продажбата на петнайсетгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации, деноминирани в евро. Всички плащания по емисията ще се осъществяват в евро. Лихвеният процент е 6% на годишна база. Главницата ще се погаси на падежа. Емисията е от отворен тип, като общият й обем трябва да достигне 200 млн. евро. Сега за продажба бяха предложени 20 млн. от тях. За покупката им се явиха 23 финансови институции (от общо 26 първични дилъри на ДЦК). Подадените от тях поръчки достигнаха 73.63 млн. евро, а заявената годишна доходност беше 6.85 процента. Достигнатата средна продажна цена е 94.81 евро за 100 евро номинал, на която отговаря годишен доход от 6.55 процента.На 10 ноември ще се проведе аукцион за продажбата на 20 млн. лв. от петгодишна емисия ценни книжа от отворен тип. Тя също е лихвоносна, като осигурява 4.75% на годишна база. В началото на декември ще бъдат предложени за продажба още 20 млн. лв. от предвидения обем от 100 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във